Materiały na sesję

 1. DRUK Nr 1/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
 2. DRUK Nr 2/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino.
 3. DRUK Nr 3/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino.
 4. DRUK Nr 4/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
 5. DRUK Nr 5/XXII - Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/502/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino.
 6. DRUK Nr 6/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.
 7. DRUK Nr 7/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino.
 8. DRUK Nr 8/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.
 9. DRUK Nr 9/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.
 10. DRUK Nr 10/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025.
 11. DRUK Nr 11/XXII - Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie.