Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 23.11.2011

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. 2. przyjęcie protokołu z XII sesji. -

Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 2
Przegłosowanie zmiany porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Nie głosowało:

 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Janusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, zabudowanej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo - Druk Nr 1/XIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre

     

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń - Druk Nr 2/XIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki Akcyjnej „Polskie Koleje Państwowe” w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej linii kolejowej znajdujących się na tej nieruchomości, w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości - Druk Nr 3/XIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej - przegłosowanie wniosku Klubu Radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński

     

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej - Druk Nr 4/XIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz Robak
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Mieczysław Sawaryn    

Wstrzymało się:

 Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Janusz Skrzypiński

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino - nowa wersja projektu uchwały - Druk Nr 5/XIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz Robak  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn  

Wstrzymało się:

 Janina  Nikitińska  Janusz Skrzypiński    

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino - Druk Nr 6/XIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Mieczysław Sawaryn

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Janusz Skrzypiński    

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2012 - Druk Nr 7/XIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka
 Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz Robak  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński      

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości - Druk Nr 8/XIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Elżbieta  Kasprzyk

     

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 - Druk Nr 9/XIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 - Druk Nr 10/XIII

Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - Druk Nr 11/XIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Mieczysław Sawaryn

     

Numer głosowania: 15
Przegłosowanie zmiany porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Krzysztof  Hładki
 Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Rafał  Guga      

Nie głosowało:

 Kazimierz  Fischbach

     

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/184/08 z dnia 29 lutego 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie Gardno i obrębie Drzenin ­ tereny produkcyjno - usługowe Gryfino - Druk Nr 13/XIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Mieczysław Sawaryn

     

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 - Druk Nr 14/XIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre  Mieczysław Sawaryn    

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2011, zmienioną uchwałą Nr X/95/11 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2011 r. - Druk Nr 15/XIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski    

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok - Druk Nr 16/XIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Mieczysław Sawaryn

     

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok - Druk Nr 19/XIII

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Mieczysław Sawaryn

     

Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działkach gminnych, oznaczonych numerami: 52/7, 9/3 i 10, położonych w obrębie ewidencyjnym Gardno - Druk Nr 20/XIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Mieczysław Sawaryn

     

Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - Druk Nr 12/XIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Paweł Nikitiński

     

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska    

Nie głosowało:

 Mieczysław Sawaryn