Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 24 listopada 2011 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, zabudowanej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym  Chlebowo – DRUK Nr 1/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK Nr 2/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki Akcyjnej „Polskie Koleje Państwowe” w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej linii kolejowej znajdujących się na tej nieruchomości, w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości – DRUK Nr 3/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej – DRUK Nr 4/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino – DRUK Nr 5/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino – DRUK Nr 6/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2012 – DRUK Nr 7/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości – DRUK  Nr 8/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 – DRUK Nr 9/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 – DRUK Nr 10/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino – DRUK Nr 11/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie – DRUK  Nr 12/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/184/08 z dnia 29 lutego 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno - usługowe Gryfino – DRUK Nr 13/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 – DRUK Nr 14/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2011, zmienioną uchwałą Nr X/95/11 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2011 r. – DRUK Nr 15/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 16/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - DRUK Nr 17/XIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Informacja o stanie realizacji uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, w związku z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa  z dnia 13 września 2011 r. – DRUK Nr 18/XIII.

 • uwagi i zapytania.

XXI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XXII. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XXIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XXII.

XXIV. Wolne wnioski i zakończenie sesji.