Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
IX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30 czerwca 2011 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z VIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino w roku 2010   oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za 2010 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

 1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino w roku 2010 – DRUK Nr 1/IX,
 2. sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino za 2010 rok – DRUK Nr 1-1/IX,
 3. stanowiska Komisji Rady,
 4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2010 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino,
 5. przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino w roku 2010
 6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 7. dyskusja,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  i sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2010 – DRUK Nr  1-2/IX,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010 – DRUK Nr 1-3/IX.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie Gardno – dz. nr 19/1 – DRUK Nr 2/IX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 3/IX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gryfino na czas nieoznaczony, umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie ewidencyjnym Krzypnica, w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy – DRUK Nr 4/IX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino w dzierżawę od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK Nr 5/IX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl  i utworzenia sołectwa Parsówek oraz uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom – DRUK Nr 6/IX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Gryfinie – DRUK Nr 7/IX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Gryfino – w obrębach Gardno i Wysoka Gryfińska – DRUK Nr 8/IX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 9/IX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025 – DRUK Nr 10/IX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon  ul. Reymonta – DRUK Nr 11/IX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo – DRUK Nr 12/IX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XVI. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XVII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XVI.

XVIII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.