Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 28 lutego 2011r. godz. 1100

I.   Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu 2/11, 3/11.

II. Zapoznanie się z wnioskami końcowymi prac komisji doraźnej badającej sprawy świetlic wiejskich w 2010 r.

III. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2010 rok – DRUK Nr 1/V

IV. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2010 rok – DRUK Nr 2/V

V. Informacja na temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – DRUK Nr 3/V

VI. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – DRUK Nr 4/V
 2. rozpatrzenia skargi Pana Waldemara Kowacza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Wypracowanie projektu uchwały – DRUK Nr 5/V
 3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 182/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Mielenko – DRUK Nr 6/V
 4. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino w dzierżawę od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo – DRUK Nr 7/V
 5. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Żórawie oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie, w zamian za wygaśnięcie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości – DRUK Nr 8/V
 6. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Włodkowice – DRUK Nr 9/V
 7. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowej stanowiących drogi, położonych w m. Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK Nr 10/V
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 11/V
 9. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, od ceny lokalu mieszkalnego, przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz ówczesnych najemców – DRUK Nr 12/V
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica – DRUK Nr 13/V
 11. przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – DRUK Nr 14/V
 12. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – DRUK Nr 15/V
 13. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2012 środków funduszu sołeckiego – DRUK Nr 16/V
 14. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2012 funduszu sołeckiego – DRUK Nr 16-1/V

VII. Wolne wnioski i informacje.

 1. Zaopiniowanie wniosku o przeprowadzeniu przetargu ustnego, nieograniczonego na jednorazowe odstępne dotyczące wolnych pomieszczeń na działalność komercyjną  w CW Laguna.