Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze otwarcie lokalu wyborczego

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej
z dnia 18 listopada 2010 r.


w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze otwarcie lokalu wyborczego

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na wniosek Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 w Dębcach wyraża się zgodę na otwarcie w dniu wyborów, tj. dnia 21 listopada 2010 r. lokalu wyborczego Nr 20 w Dębcach o godz. 1000.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, na stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl oraz w lokalu wyborczym nr 20.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

Mirosław Lebuda