Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie
z dnia 16 listopada 2010 r.


w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie § 12 ust. 5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września  2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady  m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M.P. z 2006 r. Nr 61 poz. 641 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 17 do uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 3 listopada 2010 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania  i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów  i prezydentów miast - zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. wprowadza się zmianę polegającą na odwołaniu ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Borzymiu Marty Pazik – w związku ze złożoną rezygnacją. Po zmianie Komisja pozostaje w składzie 7 osób.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

Mirosław Lebuda