Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej
z dnia 03 listopada 2010 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Gryfinie uchwala :

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

§ 2

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych określają załączniki od nr 1 do nr 20 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, na stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl a składy osobowe poszczególnych obwodowych komisji wyborczych w siedzibach tych komisji.Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

Mirosław Lebuda