Komunikat Wyborczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 października 2010 r.

KOMUNIKAT WYBORCZY
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 12 października 2010 r.


Informuję pełnomocników komitetów wyborczych, którzy uzyskali postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej lub Komisarza Wyborczego w Szczecinie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa lub kandydatów na burmistrza, że prawo zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy (lub osoby pisemnie upoważnione przez pełnomocników) tych komitetów wyborczych, które mają zarejestrowaną listę kandydatów w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza  lub zarejestrowanego kandydata na burmistrza w Gminie Gryfino.
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych mogą liczyć od 7 – 9 osób,
w obwodzie odrębnym ( Dom Pomocy Społecznej w Dębcach) od 5 – 7 osób.
Zasady zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia oraz tryb powoływania komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady  m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M.P. Nr 61 poz. 641 ze późn. zmianami). Ujednolicony tekst uchwały wraz z jej zmianą z dnia 4 października 2010r. jest dostępny na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl.

Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych upływa z dniem 29 października 2010 r. (piątek)
Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Organizacyjny, pok. 6 (parter) w godzinach 730 - 1530

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat