Kalendarz wyborczy

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania
 czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do 2 października 2010 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 4 października 2010 r.

zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do 7 października 2010 r.

powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do 22 października 2010 r.
do godz. 2400

zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

do 27 października 2010 r.

przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

do godz. 2400

zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 29 października 2010 r.

przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do 31 października 2010 r.

przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 6 listopada 2010 r.

rozplakatowanie obwieszczeń:

a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

od 6 listopada 2010 r.

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

do 7 listopada 2010 r.

powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do 11 listopada 2010 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 16 listopada 2010 r.

składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy

19 listopada 2010 r.
do godz. 2400

zakończenie kampanii wyborczej

20 listopada 2010 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

21 listopada 2010 r.
godz. 800-2200

głosowanie