Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2009 r. godz. 1000

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu nr 37/09 z posiedzenia z dnia 9.11.2009r.

II. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2010 rok.

III. Przygotowanie propozycji do ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2010 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały – DRUK NR 2/XLVII.

IV. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas oznaczony do 3 lat, w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica – DRUK Nr 3/XLVII,

  2. zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino – DRUK Nr 4/XLVII,

  3. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, w drodze nieodpłatnego przekazania, prawa użytkowania wieczystego gruntów, położonych w obrębach ewidencyjnych Sobiemyśl, Sobieradz, Żórawki i nr 5 m. Gryfino oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tych gruntach – DRUK Nr 5/XLVII,

  4. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie, w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości – DRUK Nr 6/XLVII,

  5. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Włodkowice – DRUK Nr 7/XLVII,

  6. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, ulica Okrężna – DRUK Nr 8/XLVII,

  7. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino – DRUK Nr 9/XLVII,

  8. przedłużenia okresu obowiązywania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – DRUK Nr 10/XLVII.

V. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2010.

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.