Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

na posiedzeniu w dniu  11 grudnia  2002 r. o godz. 1300.

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003 - DRUK Nr 3/II.

2/ ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2003 oraz trybu i terminów jego poboru - DRUK Nr 4/II.

3/ ustalenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2003 oraz w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej -  DRUK Nr 5/II.

4/ określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2003 - DRUK Nr 6/II.

5/ określenia dziennej stawki opłaty targowej w 2003 r. oraz zasad jej ustalania i poboru -  DRUK Nr 7/II.

6/ zmiany budżetu gminy na 2002 r. - DRUK Nr 8/II.

7/ przyjęcia zmian w uchwale Nr XXXIX/525/02 z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty potyczki dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK Nr 9/II.

8/ uchylenia uchwały Nr XLVII/590/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od współwłaścicieli części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul.  Szczecińskiej /obręb nr3/ - DRUK Nr 10/II,

9/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka l-go /obręb nr 5/ - DRUK Nr 11/II,

10/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 4V.V położonej  w Gryfinie w obrębie nr 4 - DRUK Nr 12/II,

11/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 149/4, położonej w Gryfinie w obrębie Steklno - DRUK Nr 13/II,

12/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej
w obrębie Pniewo - DRUK Nr 14/II.

13/ przy stąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów - DRUK Nr l 4/II

14/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 53/1 i 52/1 oraz części działki nr 267/1 w obrębie Borzym gmina, Gryfino - DRUK Nr 16/II.

15/ zmian uchwały Nr XXXI f 1/41 5/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001 r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obręb 3 - działki nr: 125, część 118 i 267/1 - DRUK Nr 17/II.

16/ uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfino - DRUK Nr 18/II

17/ wezwania do unieważnienia uchwały nr 1/3/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej - DRUK Nr 19/II.

III. Opracowanie propozycji do planu pracy Rady i projektu planu pracy Komisji na 2003 r.

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.