Protokół nr 3/03

Protokół nr 3/03

PROTOKÓŁ nr 3/03

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa

i Aktywności Gospodarczej odbytego w dniu 23.01.2003r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał z-ca przewodniczącego Komisji radny Jacek Warda.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 radnych w posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych co stanowi quorum. Lista obecności członków Komisji stanowi - zał. nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1/ Dyrektor Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino Tadeusz Zawadzki,

2/ Skarbnik MiG Jolanta Staruk,

3/ Dyrektor Zakładu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnych Placówek Oświatowo-Wychowawczych Władysław Hołub,

4/ Inspektor Helena Bobrowicz,

5/ Naczelnicy Wydziałów: Czesława Subocz i Beata Pluskota.

Z-ca przewodniczącego Komisji przedstawił porządek obrad, wprowadził projekty uchwał w sprawie:

- unieważnienia uchwały Nr XLIX/647/02 jako druk nr 17,

- zmiany Statutu Gminy Gryfino. Porządek obrad stanowi - zał. nr 2.

ppkt.3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto.

 

Ad. II. Informacja Zarządu Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino o bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Centrum Wodnego „LAGUNA” druk nr 1.

Z-ca przewodniczącego Komisji przedstawił informację w/w sprawie, która stanowi - zał. nr 3.

Na pytania i wątpliwości w/w punkcie dodatkowych wyjaśnień udzielił Dyrektor Fundacji Tadeusz Zawadzki - w dniu 14.01.br. odbyło się Zgromadzenie Fundatorów Fundacji. Na posiedzeniu Fundatorów wybrano Radę Nadzorczą Fundacji i Zarząd Fundacji. Głównym zadaniem Zarządu Fundacji jest przygotowanie Laguny do przejęcia przez Gminę Gryfino w końcu b.r. Przed przekazaniem Laguny dla gminy, najważniejszą sprawą do załatwienia przez Zarząd Fundacji będzie zmniejszenie zadłużenia, który posiada Laguna.

Radny Czesław Kapusta - ile razem długu posiada Laguna. Czy Laguna daje zyski.

Dyrektor Fundacji - Laguna posiada zadłużenie około 21 mln zł,- do zapłacenia. Wartość obiektu wynosi około 55 mln zł,-. Chcemy poprawić sytuację finansową Laguny celem przekazania gminie. Przez ostatnie dwa lata Fundacja spłacała miesięcznie kwotę 250.000,- zł kredytu, a uzyskane pozostałe dochody ze sprzedaży biletów starczały na utrzymanie Laguny. Laguna może utrzymać się z dochodów uzyskanych ze sprzedaży biletów, jeżeliby nie spłacała dodatkowo kredytu. Do końca br. uregulowania wymaga kwota około 7,5 mln zł,-.

Radny Zenon Trzepacz - w jakiej wysokości wynosi koszt utrzymania 1m2 powierzchni pomieszczeń na Lagunie, które są wydzierżawiane przez spółki prowadzące działalność gastronomiczno-handlową. Czy w cenach jest wliczony prąd, opłaty za energię cieplną lub inne media.

Dyrektor Fundacji Tadeusz Zawadzki - cena za 1m2 powierzchni na Lagunie jest różna. Około 32 zł wynosi koszt 1m2 z dopłatą za wodę, ścieki. Część dzierżawców ponosi opłaty za ogrzewanie, wodę, ścieki według liczników w tym również za śmieci. Występują problemy ze spółką Komandytową - Wiesław Kamiński, która jest głównym dzierżawcą pomieszczeń Laguny.

Radny Maciej Szabałkin - na czym polega problem spółki komandytowej.

Dyrektor Fundacji Tadeusz Zawadzki - polega na tym, że p. Kamiński twierdzi iż za dzierżawę pomieszczeń płaci za dużo, a my uważamy, że za mało. Spółka Komandytowa płaci 16,35 zł, za 1m2 stawki wynegocjowanej w przetargu. Do stawki 16,35 należy doliczyć kwotę 500.000,- zł, która miała być przeznaczona na inwestycje. Spółka Komandytowa miała doprowadzić do użytku część pomieszczeń na Lagunie. W dniu 26.01.2003r. kończy się termin dzierżawy do dwóch lokali należących do spółki Komandytowej. Uwolnione lokale zostaną wydzierżawione w przetargu celem wynegocjowania jak najwyższej stawki.

Radny Janusz Skrzypiński - wiem, że próbowano uregulować stawki za dzierżawę pomieszczeń na Lagunie aby funkcjonowało prawidłowo. Czy te próby podejmowane na dzień dzisiejszy nie spełzną na niczym. Wiemy doskonale, że związki zawodowe uczestniczące w spółce komandytowej nie pozwolą nawzajem skrzywdzić się.

Na pytanie radnego czy są jakieś parytety dla poszczególnych związków zawodowych występujących we władzach fundatorów Fundacji.

Dyrektor Fundacji Tadeusz Zawadzki - w statucie Fundacji wprowadzono następujący zapis, że w zgromadzeniu fundatorów są desygnowani przedstawiciele z 8-iu fundatorów. Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A, Miasto i Gmina Gryfino, pięć związków zawodowych, Klub Sportowy „Energetyk” Gryfino.

Radny Maciej Szabałkin - w ciągu ostatnich lat nic się nie zmieniło, ponieważ w dalszym ciągu we władzach i radzie nadzorczej Fundacji należą związki zawodowe, które dzierżawią pomieszczenia na Lagunie. Czy na dzień dzisiejszy są szanse uregulowania powyższych spraw.

Dyrektor Fundacji Tadeusz Zawadzki - prowadzę rozmowy ze związkami, które były wcześniej niemożliwe do przeprowadzenia. Fundacja musi podjąć działania w celu zmniejszenia zadłużenia. Należy znaleźć dzierżawców na pomieszczenia obiektu Laguny w celu uzyskania dochodów z dzierżawy około 100.000,- zł miesięcznie. Chcemy przekazać obiekt Laguny dla gminy lecz najpierw musimy zmniejszyć zadłużenie Fundacji. W innych gminach podobne obiekty wybudowano za własne środki finansowe, które są utrzymywane przez gminy.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja przyjęła w/w informację do wiadomości.

 

Ad. III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny w/w punkcie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji.

Z-ca Przewodniczącego Komisji przedstawił projekty uchwał, które są zawarte w zał. od nr 3 do nr 20.

Na pytania i wątpliwości odnośnie projektów uchwał dodatkowych wyjaśnień udzielali:

Skarbnik MiG Jolanta Staruk, Naczelnik Wydziału Czesława Subocz, inspektor Helena Bobrowicz i dyrektor ZOPOW Władysław Hołub.

- przedstawiony materiał w sprawie rozpatrzenia oferty przystąpienia do Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych druk nr 2.

Po wysłuchaniu wyjaśnień w wyniku głosowania Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w materiał.

Przedstawione projekty uchwał w sprawie:

- powołania Komisji inwentaryzacyjnej druk nr 3.

W wyniku głosowania / 4 głosy za, 2 wstrz./ Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

- wyboru przedstawicieli członków rzeczywistych do „Dobrowolnego Stowarzyszenia Miast i Gmin - Unia Miasteczek Polskich druk nr 4.

W wyniku głosowania / 6 głosów za / Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

- wyboru przedstawiciela do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej druk nr 5.

Radna Krystyna Gazdecka - wcześniej kandydatury zgłaszano na sesji, a obecnie w projekcie uchwały już są wpisane nazwiska.

Z-ca Przewodniczącego Komisji radny Jacek Warda - wiem, że przed zgłoszeniem kandydatur były prowadzone konsultacje z radnymi.

W wyniku głosowania / 6 głosów za /  Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

- wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania druk 6.

W wyniku głosowania / 6 głosów za / Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

- zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Gryfinie druk nr 7.

Radna Krystyna Gazdecka - wcześniej Gryfiński Dom Kultury obsługiwała gmina, a obecnie obsługę księgowości przejmie ZOPOW. Czy w urzędzie zmniejszy się etat. Ile etatów zwiększy się w Zakładzie, który będzie prowadził księgowość GDK.

Dyrektor ZOPWO Władysław Hołub - od 1.01.br. w zakładzie zwiększy się etat na prowadzenie księgowości GDK i Biblioteki, prowadzonej dotychczas przez urząd.

Naczelnik Wydziału Beata Pluskota - księgowość GDK była prowadzona na 1/2 etatu w urzędzie. Z dniem 31.12.2002r. została rozwiązana umowa na prowadzenie księgowości GDK.

Radny Czesław Kapusta - czy została wyjaśniona sprawa finansowania Biblioteki Publicznej w Gryfinie w świetle ustawy
o jednostkach samorządowych.

Radny Zenon Trzepacz - uważam, że Komisja powinna zgłosić wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie finansowania Biblioteki Publicznej. Do czyich zadań w świetle obowiązujących przepisów należy prowadzenie biblioteki, czy do gminy lub powiatu.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

- przedstawione projekty uchwał druk nr 8, 9, 10, 10-1.

Po dyskusji w wyniku głosowania Komisja zaopiniowała pozytywnie / jednogłośnie / w/w projekty uchwał.

- przedstawione projekty uchwał druk nr 11, 12, 13, 14, 15.

Po dyskusji w wyniku głosowania Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekty uchwał.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez GTBS w Gryfinie druk nr 16.

Po wysłuchaniu wyjaśnień w wyniku głosowania / 5 głosów za, 1 wstrzym./ Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie unieważnienia uchwały Nr XLIX/647/02,

- projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino druk nr 18.

Po wysłuchaniu wyjaśnień w wyniku głosowania Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie w/w projekty uchwał.

 

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

W wyniku dyskusji Komisja wypracowała wniosek do Burmistrza MiG - Komisja prosi o wyjaśnienie zasad finansowania i funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Gryfinie na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym i gminnym. Ile powinna wynosić dotacja od Powiatu na utrzymanie Biblioteki Publicznej zgodnie z przepisami. W oparciu o przepisy na kim spoczywa obowiązek prowadzenia Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Z-ca Przewodniczącego Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości zamknął posiedzenie.

 

 

Z-CA  PRZEWODNICZĄCEGO  KOMISJI

radny Jacek Warda

  Protokółowała

    Inspektor

   Janina Kuś