Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

na posiedzeniu w dniu  23 stycznia  2003 r. o godz. 1200.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Informacja Zarządu Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino o bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Centrum Wodnego „LAGUNA" - DRUK Nr 1/IV.

- uwagi i zapytania.

 

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ rozpatrzenia oferty przystąpienia do Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp-ka z o.o.- DRUK Nr 2/IV.

2/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - DRUK Nr 3/IV.

3/wyboru przedstawicieli członków rzeczywistych do „Dobrowolnego Stowarzyszenia Miast i Gmin - Unia Miasteczek Polskich - DRUK Nr 4/IV.

4/ wyboru przedstawiciela do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - DRUK Nr 5/IV.

5/ wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - DRUK Nr 6/IV.

6/ zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie - DRUK Nr 7/IV.

7/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Steklinko - DRUK Nr 8/IV,

8/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo- DRUK Nr 9/IV,

9ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działkach gminnych ł 7 i l 32, położonych w obrębie Parsówek, gm. Gryfino  DRUK Nr 10/IV,

10/ zamiany nieruchomości - DRUK Nr 11/IV,

11/ zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino rejon ulic Rybacka,  Wodna, Łączna- DRUK Nr 12/IV.

12/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Radziszewa - DRUK Nr 12/IV,

13/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrąbie nr 3 miasta Gryfino w rejonie ul. Grunwaldzkiej

- DRUK Nr 13/IV,

14/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gry/ino w miejscowości Dębce w obr. Daleszewo - DRUK Nr 14/IV.

15/ zmiana uchwały Nr III 47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwalą Rady Narodowej Nr XIII 90/90 z dnia 26.04.1990 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 z dnia 2.05.1990 r. póz. 204 z późniejszymi zmianami - DRUK Nr 15/IV.

16/ udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 16/IV.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.