Protokół nr 4/03

Protokół nr 4/03

PROTOKÓŁ nr 4/03

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa

i Aktywności Gospodarczej odbytego w dniu 13 lutego 2003r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 radnych w posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych co stanowi quorum. Lista obecności radnych stanowi - zał. nr 1.

Ponadto spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1/ Z-ca Burmistrza MiG Eugeniusz Kuduk,

2/ Prezes LKS „Piast” Pan Marek Kozicki,

3/ Radny Rady Miejskiej Jan Kozłowski,

4/ Dyrektor Biblioteki Publicznej Leopold Kemmling.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad - zał. nr 2.

ppkt.2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto.

 

Ad. II. Informacja nt. wykorzystania dotacji w 2002 roku na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - stanowi zał. nr 3.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - wszystkie kluby sportowe rozliczyły się ze środków finansowych wykorzystanych w 2002 roku jednym klubem do którego były uwagi to LZS PIAST. Kluby sportowe chciałyby więcej środków finansowych otrzymać z budżetu gminy. Przy zawieraniu umów bierze się pod uwagę, że środki finansowe są wydatkowane na zadanie sportowe. Gmina tylko dofinansowuje sport, może wspierać działalność sportową. Kluby sportowe muszą szukać pozyskania środków finansowych z innych źródeł, od sponsorów. Proponuję aby w bieżącym roku wypracować priorytety dla Gryfina, jakie dziedziny sportu chcemy wspierać na które przeznaczyć 50% środków finansowych zaplanowanych w budżecie na sport.    Pozostałe środki finansowe przeznaczyć na działalność sportową w miarę możliwości finansowych budżetu. Należy dopracować się zasad podziału środków finansowych na jaki sport przeznaczyć środki finansowe. Uważam, że Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady powinna mieć rolę opiniotwórczą w sprawie podziału środków finansowych na sport. Do w/w materiału przygotowałem ocenę współzawodnictwa sportu młodzieżowego w latach 2000-2002.

Prezes LKS PIAST Marek Kozicki - wszystkie uwagi zostały wyjaśnione uzupełnione, na dzień dzisiejszy uwag nie ma. Zostały również uzupełnione wnioski o składanie ofert w której wpisano środki pozagminne. Przy udziale środków finansowych z Rady Wojewódzkiej około 50%, a gmina pozostałe 50% udało się zatrudnić od 1.03.br. osobę do prowadzenia spraw klubu LKS PIAST. Gminna Liga Piłki Nożnej posiada 16 zespołów, w tym jest 13 boisk czynnych. W ofercie na przydział środków finansowych wpisaliśmy utrzymanie boisk tj. koszenie na które potrzeba 12.000,- lecz prośba nie została przyjęta. Uważamy, że boiska na wsi są własnością gminy na które powinny być przyznane środki finansowe. Trudno będzie zrealizować zadania sportowe przy zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości 25.000,- doliczając utrzymanie boisk. W roku bieżącym chcieliśmy zgłosić zespół tenisa stołowego do rozgrywek na szczeblu powiatu lub województwa, na które potrzebne są środki finansowe. Jeżeli nie otrzymamy dodatkowych środków finansowych to więcej nic się nie da zrobić.

V-ce przewodniczący Zarządu LZS radny Jan Kozłowski - z braku środków finansowych wiele imprez sportowych nie przeprowadzi się, lecz zrobi się ich mniej. Od 4 lat Zarząd LZS pracuje społecznie. W budżecie gminy na sport zaplanowano kwotę 500.000,- do podziału, a na sport przydzielono tylko kwotę 450.000,-. Co stało się z pozostałą kwotą w wysokości 50.000,-. Kto otrzyma pozostałą kwotę.

Radny Czesław Kapusta - wielu klubom na wsi nie przyznano środków finansowych na sport np. klub GROT Gardno. Kwota na sport została pomniejszona. Kto będzie kosił boiska na wsi. Brakuje środków finansowych na zakup koszulek, piłek. Domagam się więcej środków finansowych na gminną piłkę nożną na wsi. Jest niezadowolenie wśród sportowców wiejskich.

Radny Zenon Trzepacz - przez 14 lat w LZS pracuję społecznie. Czy w ub. roku LZS otrzymał dotację od Urzędu Marszałkowskiego. Czy w sekcji tenisowej są dzieci ze wsi. Jestem za funkcjonowaniem gminnej piłki nożnej. Natomiast chciałbym aby zostały uporządkowane pewne sprawy dotyczące prawidłowej formy współzawodnictwa sportu piłki nożnej.

Prezes LKS Marek Kozicki - w ubiegłym roku otrzymaliśmy środki finansowe od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na 2003 rok Urząd Marszałkowski przyznał kwotę 6.000,- dla LZS.     

V-ce przew.LZS radny Jan Kozłowski - w sekcji tenisa stołowego występują dzieci z kilku wsi, potrzebne są środki finansowe. Oprócz piłki nożnej na wsi robi się wiele innych imprez dla dzieci.

Radna Krystyna Gazdecka - na co zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 50.000,- w ubiegłym roku.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - kwota 50.000,- została rozdysponowana na nagrody dla najlepszych zawodników w gminie, puchary burmistrza. Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, a dorośli muszą sami utrzymać działalność sportową. Gmina może tylko dofinansować sport jeżeli posiada dodatkowe środki finansowe. Na finansowanie piłki nożnej należy poszukać sponsorów.

Przewodniczący Komisji - czy burmistrz widzi możliwość zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na działalność sportową.

Prezes LKS Marek Kozicki - wystąpiliśmy do gminy o przyznanie 40.000,- na działalność sportową, przyznano 25.000,-. W LZS wśród zawodników skupia dzieci i młodzież.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - kwota 50.000,- została podzielona. Musimy zabezpieczyć środki finansowe na imprezy transgraniczne. W ubiegłym roku gminna piłka nożna w swoim sprawozdaniu wykazała koszt utrzymania klubu na kwotę 15.000, a otrzymali 25.000,- zł.

Radna Krystyna Gazdecka - uważam, że powinniśmy rozliczać organizacje sportowe tylko z dotacji przyznanej z budżetu gminy.
Są to organizacje, stowarzyszenia pozarządowe nie powinniśmy wchodzić w ich działalność statutową.

Radny Zenon Trzepacz - proponuję aby gminna liga piłki nożnej przedstawiła rachunki rozliczenie na co zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 10.000,- W ubiegłym roku środki finansowe na działalność sportową były przekazane dla klubów zbyt późno, aby w bieżącym roku przekazać wcześniej.

Po dyskusji Komisja przyjęła do wiadomości informację nt. wykorzystania środków finansowych z przeznaczeniem
na działalność sportową.

Na posiedzeniu Komisji radni otrzymali zestawienie propozycji podziału środków finansowych na zadania z zakresu kultury fizycznej przekazane do realizacji w drodze zlecenia w roku 2003, które stanowi - zał. nr 4.

                                                                       

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Informacja nt. funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Gryfinie na podstawie zgłoszonego wniosku Komisji z dnia 23.01.2003r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Leopold Kemmling - prowadzenie Biblioteki Publicznej w Gryfinie od 1990r. należy do obowiązków gminy. W 1999 roku Rada Powiatu przeznaczyła środki finansowe na zlecenie do prowadzenia zadań wspólnie z biblioteką w Chojnie. Gryfino otrzymało 20.000,- a Chojna 10.000,- W roku 2000 Rada Powiatu przekazała kwotę 20.000,- po 10.000,- dla Gryfina i Chojny. W roku 2001 Rada Powiatu przekazała kwotę 10.000,- po 5.000,- dla biblioteki w Gryfinie oraz 5.000,- dla Chojny. Z każdym rokiem środki finansowe od powiatu ulegały zmniejszeniu. W 2002 roku Rada Powiatu przekazała również kwotę 10.000,- po 5.000,- dla Gryfina i Chojny. Na 2003 rok w budżecie powiatu zaplanowano środki finansowe na biblioteki w kwocie 10.000,- po 5.000,- dla Gryfina i Chojny.

W ustawie o bibliotekach są zaznaczone zadania jakie biblioteka powiatowa powinna spełniać. Porozumienie z 2001 roku zawarte z powiatem na czas nieokreślony powierzyło prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na części obszaru powiatu gryfińskiego. Jak wynika z porozumienia oraz z innych przepisów nie ma mowy o utrzymywaniu biblioteki publicznej w Gryfinie przez powiat. Powiat może zlecić dodatkowe zadania otrzymując środki z Centralnego Dziedzictwa Narodowego.

Powiat przyznaje małe środki finansowe. W ubiegłym roku zakupiono książki za kwotę 12.000,- zł.

Radna Krystyna Gazdecka - jeżeli biblioteka w Gryfinie prowadzi zadania powiatu to potrzebna jest osoba do wykonywania zadań. Ile środków finansowych potrzeba na prowadzenie zadań powiatu.

Dyrektor Biblioteki Leopold Kemmling - w październiku ub. roku przygotowałem zamówienie potrzeb zadań wynikających z zawartego porozumienia z powiatem, które wyniosło 150.000,- zł.

Przewodniczący Komisji - jaka suma jest potrzebna do prowadzenia zadań powiatu.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Leopold Kemmling - kwota 100.000,- daje gwarancję prawidłowego wykonania zadań.

Radny Czesław Kapusta - zgodnie z ustawą powiat ma obowiązek finansowania i prowadzenia jednej biblioteki na terenie powiatu. Powiat powinien przekazać kwotę      w wysokości 80.000,- dla biblioteki w Gryfinie na prowadzenie zadań powiatu. Uważam, że powinniśmy uzyskać informację z innych gmin jaką dotację na utrzymanie bibliotek przyznaje powiat np. w Goleniowie. Jeżeli powiat otrzymał centralnie zdania na prowadzenie jednej biblioteki w powiecie to w ślad za zadaniami powinny być przekazane centralnie środki finansowe. Można przypuszczać, że powiat nie otrzymał środków finansowych z budżetu Państwa na prowadzenie zadań.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Leopold Kemmling - wiele zapisów w ustawie jest pustych w tym również o prowadzeniu jednej biblioteki w powiecie. Do ustawy wpisano zadanie, lecz za zadaniem nie poszły środki finansowe.

Radny Czesław Kapusta - czy w budżecie powiatu prowadzenie biblioteki jest zadaniem celowym. Należy dowiedzieć się jak przyjęto w innych powiatach.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Leopold Kemmling - biblioteka publiczna w Gryfinie nie jest biblioteką powiatową. W ustawie o samorządzie gminnym jest zapis, że prowadzenie bibliotek jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Podobny jest zapis w ustawie o samorządzie powiatowym. Natomiast w ustawie o bibliotekach jest zapisane, że powiat powinien prowadzić minimum jedną bibliotekę na terenie swojego obszaru.

Radny Zenon Trzepacz - czy mamy rozeznanie jak jest w innych powiatach.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Leopold Kemmling - w ub. roku powiat Goleniów powołał bibliotekę gminno-powiatową. Powiat Goleniów przeznaczył 80.000,- na działalność biblioteki. Inne gminy zlecają zadanie prowadzenia bibliotek, a środki finansowe są przekazywane w takiej samej wysokości jak w Gryfinie. Przygotuję informację dla Komisji nt. prowadzenia zadań bibliotek powiatowych w innych powiatach.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - powiat przyznaje małą kwotę na bibliotekę, ale dobrze otrzymać niewiele aniżeli wcale.

Radny Czesław Kapusta - nie zgadzam się z twierdzeniem, że powiat chce przyznać lub nie. Jeśli w ustawie jest zapis o obligatoryjnym prowadzeniu zdań przez powiat to powinny być przyznane środki finansowe z budżetu Państwa. Nie wiemy w jakiej wysokości powinna być dotacja na biblioteki. Nie mamy również danych z innych powiatów, w jakiej wysokości jest przekazywana dotacja z powiatu dla gminy.

Przewodniczący Komisji - proponuję poczekać na informację jaką dotację na biblioteki przekazują inne powiaty. Po uzyskaniu informacji wrócimy do dyskusji.

Radny Czesław Kapusta wnioskuję zorganizowania wyjazdowego spotkania do gminy Goleniów w celu zapoznania się z budżetem gminy, funduszami pomocowymi.

W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych, obecnych 6 radnych za wnioskiem głosowało 4 radnych, przy 1 głosie przeciwnym - radny Artur Nycz, 1 głosie wstrzymującym - radna Krystyna Gazdecka. Komisja przyjęła w/w wniosek.

Przewodniczący Komisji - nasza Komisja powinna otrzymać kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok. Sprawozdanie powinno zawierać następujące dane: stan zobowiązań wg. tytułów dłużnych, gwarancji i poręczeń, nadwyżce i deficycie, plan dochodów i wydatków - część opisowa do informacji, harmonogram wydatków / sprawozdania kwartalne : RB-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb 28S, Rb-2AS - część opisowa /.

Radny Zenon Trzepacz - nasza Komisja powinna otrzymać półroczne informacje nt. spółek gminnych PEC,PUK, stanu zatrudnienia w spółkach. Uważam, że w m-cu kwietniu lub maju przeprowadzić szkolenie dla nowych sołtysów nt. wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii.

W wyniku dyskusji Komisja wypracowała następujące wnioski do Burmistrza -

1/ zorganizowanie wyjazdowego spotkania Komisji do gminy Goleniów celem zapoznania się z pracami Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Goleniowie, budżetem gminy Goleniów,

2/ przedstawianie dla Komisji półrocznych informacji nt. sytuacji finansowej, stanu zatrudnienia w spółkach PUK, PEC,

3/ przedstawianie dla Komisji kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2003 rok, o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń, nadwyżce - deficycie, planu dochodów i wydatków, harmonogram wydatków  / sprawozdania kwartalne RB-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb 28S, Rb-2AS - część opisowa /.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości zamknął posiedzenie.

                                                                                         

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Artur Nycz

Protokółowała inspektor

         Janina Kuś