Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2003 r. o godz.1200.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum, 

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 

II. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXXVIII/511/01 z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Gryfino w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - DRUK Nr 1/V.

1/ uwagi i wnioski Komisji Rady,

 

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwal w sprawie:

1/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino - DRUK Nr 2/V.

2/ zmiany uchwały Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie- DRUK Nr 3/V.

3/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obejmującej teren w rejonie ulicy Konopnickiej (obr, 2 Gryfino)  - DRUK Nr 4/V.

4/ zmiany uchwały Nr XLIX/640/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - w miejscowości   Chwarstnica - DRUK Nr 5/V.

5/ zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 z dnia 2.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, zmienionej uchwałą Nr IV/65/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003 r. - DRUK Nr 6/V.

6/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino - DRUK Nr 7/V,

7/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali użytkowych, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą gruntów, na których znajdują się lokale oraz ustalenia zasad sprzedaży - DRUK Nr 7-l/V,

8/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Daleszewie przy ul. Sportowej 6 - działka nr 154/1 - DRUK Nr 7-2/V,

9/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul Grunwaldzkiej nr 7 - DRUK Nr 7-3/V.

l 0/ nabycia na mienie gminne w drodze wykupu części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów - DRUK Nr 7-4/V.

11/udzielenia gminnym instytucjom kultury bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych - DRUK Nr 8/V.

12/ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przyjadą Statutu Gminy Gryfino - DRUK Nr 9/V.

13/ zmiany budżetu gminy na 2003 r. - DRUK Nr 10/V.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.