Protokół nr 6/03

Protokół nr 6/03

PROTOKÓŁ   nr 6/03

z   posiedzenia   Komisji   Budżetu, Finansów, Rolnictwa

i   Aktywności   Gospodarczej   odbytego   w   dniu   20.03.2003r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny   Artur   Nycz.  

Stwierdził   prawomocność   obrad,   gdyż   na   stan   Komisji   8   radnych   w   posiedzeniu   uczestniczyli   wszyscy.   Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   - zał. nr   1.

Ponadto   spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

1/ Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk,

2/ Naczelnik   Wydziału   Bożena   Mejna,

3/ Kierownik   referatu   Teresa   Drążek.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   porządek   obrad,   który   stanowi - zał.   nr   2.

ppkt.2.

Protokóły   nr   4   i   5   zostały   przyjęte.

 

Ad. II. Prezentacja   pracy   dyplomowej   absolwenta   Wydziału   Architektury   i   Urbanistyki   Szczecińskiej   p. Radosława   Jacha   pt. Zabudowa   Bulwaru   Nadodrzańskiego”.

Pan   Radosław   Jach   zaprezentował   pracę   dyplomową   w   sprawie   „ zabudowy   bulwaru nadodrzańskiego”.

Radny   Zenon   Trzepacz - uważam,   że   jest   to   cenne,   ważne   przygotowanie   planu   tzw. „ zabudowy   bulwaru   nadodrzańskiego”   przez   mieszkańca   naszej   gminy.

Komisja   zapoznała   się   z   w/w   planem.

 

Ad. III. Wypracowanie   stanowiska,   opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał   w   sprawie:

Materiał   informacyjny   w/w   punkcie   radni   otrzymali   na   piśmie   wraz   z   zawiadomieniem o   posiedzeniu   Komisji.   Przewodniczący   Komisji   przedstawił   projekty   uchwał,   które   są   zawarte   w   zał. od   nr   3   do   nr   9.

Na   pytania   i   wątpliwości   radnych   w   sprawie   sprawozdania   z   działalności   finansowej   gminy   za   2002 rok   wyjaśnień   udzielały: Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk   i   Naczelnik   Wydziału   Bożena   Mejna.

Radna   Krystyna   Gazdecka - w   jakiej   wysokości   jest   nadwyżka   budżetowa   za   2002r.

Naczelnik   Wydziału   Bożena   Mejna - nadwyżki   budżetowej   za   2002 rok   nie   ma,   gdyż po   wszystkich   wyliczeniach,   wykonania   faktycznych   dochodów,   wydatków,   na   koniec   roku   2002   wystąpił   deficyt   budżetowy   w   wysokości 128.951,-zł.

Przewodniczący   Komisji     - jeżeli   zaległe   rachunki   z   2002   roku   zostały   zapłacone   w   2003   roku   to   z   jakich   dochodów   uregulowano   faktury.   Czy   były   środki   finansowe   zaplanowane   w   budżecie   na   2002 rok,   czy   ich   nie   było.  

Naczelnik   Wydziału   Bożena   Mejna - za   2002   rok   pozostały   faktury   do   zapłacenia   na   kwotę   około   700.000,- lub   800.000,- zł.   Zaległe   faktury   zostały   zapłacone   z   bieżących   środków   finansowych   na   2003 rok   lub   mogą   być   uzupełnione   z   planowanej   nadwyżki   budżetowej   na   2003 rok.

Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk -   w   ubiegłym   roku   nie   zostały   zrealizowane   dochody z   opłat   adiacenckich,   ponieważ   opłaty   adiacenckie   zostały   rozłożone   na   raty.   Pomimo   egzekwowania   zaległości   podatkowych   nie   ściągnięto   zaległych   podatków   od   wszystkich   dłużników,   powstały   zaległości   podatkowe   w   kwocie   około   4.677.000,- zł.

Radny   Zenon   Trzepacz - jakie   firmy,   podatnicy   posiadają   zaległości   w   płaceniu   podatku.

Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk - zostanie   przygotowane   zestawienie   zaległości   podatkowych,   podatników,   którzy   nie   płacą   podatku.

Skarbnik   poinformowała,   że   z   braku   środków   finansowych   w   budżecie   na   udzielenie   pomocy   finansowej   dla   PUK   w   kwocie   3.650.000,- gmina   złożyła   wniosek   o   kredyt   do  

Banku   PKO   BP   ze   spłatą   do   końca   br.   PUK   jest   zobowiązany   zapłacić   część   zadłużenia   wobec   ZUS   do   dnia   31.03.br.

Radny   Czesław   Kapusta - jakie   inne   zadłużenie   oprócz   ZUS   posiada   PUK.

Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk - PUK   posiada   zadłużenie   wobec   Urzędu   Skarbowego, składki   na   PFRON   oraz   część   długu   dla   ZUS,   która   została   rozłożona   na   raty.   Po   negocjacjach   z   ZUS   pozostała   część   długu   może   ulec   zmniejszeniu.

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   w   wyniku   głosowania   / 8   głosów   za/   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie - jednogłośnie   sprawozdanie   z   wykonania   budżetu   za   2002

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   wyrażenia   zgody   na   sprzedaż   w   trybie bezprzetargowym   na   rzecz   obecnych   użytkowników   wieczystych   nieruchomości gruntowej,   oznaczonej   numerem   działki   227/4,   położonej   w   Gryfinie   w   obrębie   druk 2

W   wyniku   głosowania   / 8   głosów   za /   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie - jednogłośnie   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   m i g   Gryfino,   terenu   działki   161 oraz   części   działek   nr   2   miasta   Gryfino   druk   nr   3.

W   wyniku   głosowania   / 8   głosów   za /   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie - jednogłośnie   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zmiany   uchwały   Nr III/47/02   w   sprawie przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania   przestrzennego druk   nr   4.

W   wyniku   głosowania   / 8   głosów   za /   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie - jednogłośnie projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym zagospodarowania   przestrzennego   m i g   Gryfino   w   rejonie   ul. Kołłątaja   druk   nr   5.

W   wyniku   głosowania   / 8   głosów   za /   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie - jednogłośnie projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zmiany   budżetu   gminy   na   2003r. druk   nr   6.

W   wyniku   głosowania   / 8   głosów   za /   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie - jednogłośnie projekt   uchwały.

Komisja   nie   omawiała   druku   nr   7,   ponieważ   odstąpiono   od   omawiania   projektu   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zarzutu - protestu   złożonego   do   projektu zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   Gryfino - dla   obszaru   położonego   pomiędzy   ulicami:   Grunwaldzką,   Sprzymierzonych,   1   Maja i   Bolesława   Chrobrego   jako   druk   nr   8.

W   wyniku   głosowania   / 8   głosów   za /   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie - jednogłośnie projekt   uchwały.

 

Ad. IV. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.                                                              

Przewodniczący   Komisji   ustalił   termin   posiedzenia   Komisji   na   dzień   15.04.2003r. godz.13oo.

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu   Przewodniczący   stwierdził,   że   porządek   obrad wyczerpano   w   całości   zamknął   posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Artur   Nycz

  Protokółowała

    inspektor

  Janina   Kuś