Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa 

i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu w dniu 27 maja 2003 r. o godz. 13°°.

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum, 

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Ocena zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - DRUK Nr3/VIII.

- uwagi i wnioski.

III. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXIV/325/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2PPP r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku - DRUK Nr 4/VIII

-    uwagi i wnioski.

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej GTBS sd. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 5/VIII

-    uwagi i zapytania.

V. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie: 

1/ określenia procedury uchwalenia budżetu - DRUK Nr 6/III.  

2/ zmiany budżetu gminy na 2003 rok - DRUK Nr 7/III.

3/ uporządkowania na terenie miasta i gminy przebiegu niektórych ulic zgodnie Z ich znaczeniem - DRUK Nr 8/VIII

4/ zmiany uchwały Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie, zmienionej uchwałą: Nr V/71/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. - DRUK Nr 9/III

5/ udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino -  DRUK Nr l0/VIII.

6/ Upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2003 - DRUK Nr 11/VIII.

VI. Wolne wnioski i zakończenie obrad.