Protokół nr 8/03

Protokół nr 8/03

PROTOKÓŁ nr 8/03

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa

i Aktywności Gospodarczej odbytego w dniu 27 maja 2003r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 radnych w posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych co stanowi quorum. Lista obecności członków Komisji stanowi - zał. nr 1.

Ponadto spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1/ Skarbnik MiG Jolanta Staruk,

2/ Naczelnik wydziału Krystyna Klimek,

3/ Kierownik referatu Krzysztof Czosnowski,

4/ Z-ca naczelnika wydziału Teresa Drążek.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad. Wprowadził do porządku obrad następujące projekty uchwał w sprawie:

1/ ufundowania tablicy okolicznościowej upamiętniającą rocznicę gibraltarską,

2/ desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino,

3/ przystąpienia gminy do Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich.

Porządek obrad stanowi - zał. nr 2.

ppkt.2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto / 6 głosów za /.

 

Ad. II. Ocena zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino druk nr 3.

Na pytania radnych w/w punkcie dodatkowych wyjaśnień udzielił z-ca kierownika referatu Krzysztof Czosnowski. Komisja przyjęła do wiadomości w/w informację.

Informacja stanowi - zał. nr 3.

 

Ad. III. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXIV/325/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28.12.2000r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku druk nr 4.

Po wysłuchaniu wyjaśnień, Komisja przyjęła do wiadomości w/w informację.   Informacja stanowi - zał. nr 4.

 

Ad. IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej GTBS sp. z o.o w Gryfinie druk nr 5.

Komisja przyjęła do wiadomości informację w/w punkcie. Informacja stanowi - zał. nr 5.

 

Ad. V. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny w/w punkcie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekty uchwał, które są zawarte w zał. od nr 6 do nr 14.

Na pytania i wątpliwości radnych odnośnie projektów uchwał dodatkowych wyjaśnień udzielali: Skarbnik MiG Jolanta Staruk, naczelnik wydziału Krystyna Klimek, z-ca naczelnika wydziału Teresa Drążek.

Przedstawione projekty uchwał w sprawie:

- określenia procedury uchwalenia budżetu druk nr 6.

W wyniku głosowania / 7 głosów za / Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

- zmiany budżetu gminy na 2003 rok druk nr 7.

Radna Krystyna Gazdecka - dlaczego zmniejsza się środki finansowe w kwocie 125.000,- projekt przebudowy MDK na MCSM, 100.000,- projekt baszty wraz z odbudową murów obronnych, 100.000,- - projekt strzelnicy sportowej. W uzasadnieniu nie podano przyczyny zmniejszenia w/w środków finansowych. Natomiast zwiększa się wydatki na inną pozycję w wysokości 325.000,- tj. projekt Międzynarodowego Centrum Kultury, Turystyki i Sportu. W/w zadanie nie jest ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Uzasadnienie do projektu uchwały nie zawiera szczegółowego wyjaśnienia do propozycji zwiększenia środków finansowych.

Proszę o szersze uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Na pytania radnych w/w sprawie wyjaśnień udzielały: Skarbnik MiG Jolanta Staruk i Naczelnik Wydziału Krystyna Klimek.

Naczelnik Wydziału Krystyna Klimek - na dzień dzisiejszy powstała propozycja aby   środki finansowe z trzech zadań zaplanowanych w budżecie w roku bieżącym przeznaczyć na jeden tytuł o nazwie , Międzynarodowe Centrum Kultury, Turystyki i Sportu. Do wymienionego zadania dochodzą jeszcze dodatkowe zadania tj. adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Wełtyniu na Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe oraz włączenie do w/w projektu nowej plaży w Wełtyniu.

Proponowane zmiany są potrzebne w celu uzyskania środków unijnych nawet do wysokości 75% kosztów inwestycji. Gmina może złożyć wniosek o środki unijne jeżeli wartość minimalna inwestycji wynosi 2 mln EURO. Realizacja zadań oddzielnych nie dają szans na uzyskanie środków unijnych. Dlatego jest propozycja przygotowania jednego projektu. Wydział inwestycji przygotowuje materiały do konkursu na duże zadanie tj. prace architektoniczno-budowlane aby przygotować projekt na w/w zadanie.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja wypracowała wniosek o przygotowanie na sesję szczegółowego uzasadnienia do projektu uchwały z jakich powodów zmniejsza się środki finansowe w kwocie 325.000,- / MDK, ochrona i konserwacja zabytków, budowa strzelnicy / a w/w środki proponuje się przeznaczyć na Międzynarodowe Centrum, Kultury, Turystyki i Sportu. Za wnioskiem głosowało 7 radnych.

W wyniku głosowania / 7 głosów za / Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały ze zgłoszonym wnioskiem.

- uporządkowania na terenie miasta i gminy przebiegu niektórych ulic zgodnie z ich  znaczeniem druk nr 8.

W wyniku głosowania / 7 głosów za / Komisja zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie w/w projekt uchwały.

- zmiany uchwały Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21.09.2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie, zmienionej uchwałą: Nr V/71/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24.04.2003r. druk 9

Przewodniczący Komisji - uważam, że Komisja powinna otrzymać informację na temat stanu wysypiska odpadów komunalnych.

Radny Zenon Trzepacz - proponuję aby nasza Komisja dokonała przeglądu wysypiska odpadów komunalnych oraz sprawdziła miejsce wywożenia osadów z oczyszczalni ścieków.

Komisja zaakceptowała w/w propozycję.  

W wyniku głosowania / 7 głosów za / Komisja zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie w/w projekt uchwały.

- udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie m i g Gryfino druk nr 10.

Radni otrzymali nową wersję projektu uchwały.

Radny Jacek Warda - jeżeli zostanie wprowadzona bonifikata to od jakiej ceny będzie naliczana. Przygotowany projekt uchwały zawiera wiele niejasności, ponieważ nie mamy informacji o stanie mienia komunalnego, które mieszkania chcemy sprzedać. Uważam, że uchwała powinna być omówiona, przedyskutowana na klubach, gdyż na dzień dzisiejszy posiadamy za mało informacji aby podjąć decyzję w/w sprawie.

Z-ca naczelnika wydziału Teresa Drążek - wycenę lokali mieszkalnych przeprowadza rzeczoznawca. Cena 1m2 mieszkania jest różna w zależności od standardu budynku, ile ma lat. Za każdym razem lokal jest szacowany odrębnie. Szacunek lokalu jest przeprowadzany na dzień zbytu. Wszystkie lokale są wyceniane według ceny określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Przewodniczący Komisji - powinniśmy zastanowić się czy nie zrezygnować z podziału lokali mieszkalnych na lata, a wprowadzić jedną stawkę bonifikaty w wysokości 80%.

Wobec różnych opinii radnych w sprawie w/w projektu uchwały - Komisja nie zajęła stanowiska.

- upoważnienia Burmistrza m i g Gryfino do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2003 druk nr 11.

Przewodniczący Komisji - uważam, że na przyszłym posiedzeniu nasza Komisja powinna przeanalizować wykonanie budżetu OWiR za 2002 rok.

Wnioskuję o przygotowanie informacji nt. wykonania budżetu OWiR za 2002 rok.

W wyniku głosowania za w/w wnioskiem głosowało 7 radnych. Komisja przyjęła wniosek.

Skarbnik MiG Jolanta Staruk - przygotuję informację nt. wykonania budżetu Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji za 2002 rok.

Radny Józef Gutkowski zgłosił wniosek o upoważnienie dla Burmistrza do udzielania pożyczek do łącznej kwoty nie przekraczającej 100.000,- w roku budżetowym 2003.

W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych, obecnych na Komisji 7 radnych za w/w wnioskiem głosowało 6 radnych przy 1 głosie przeciwnym. Wniosek przyjęto większością głosów.

W wyniku głosowania / 5 głosów za przy 2 głosach wstrzymujących / Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały i wnioskuje o upoważnienie Burmistrza m i g do udzielania pożyczek do łącznej kwoty nie przekraczającej 100.000,- w roku budżetowym 2003 i poinformowanie Komisji o udzielanych pożyczkach w ciągu roku zgodnie z uchwałą.   

- ufundowania tablicy okolicznościowej upamiętniającą rocznicę gibraltarską druk nr 12.

W wyniku głosowania / 7 głosów za / Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino druk nr 13.

W wyniku głosowania / 7 głosów za / Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przystąpienia gminy do Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich druk nr 14.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Ad. VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji ustalił termin kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 4.06.2003r. godz. 13.oo Tematem posiedzenia będzie przegląd wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie. Wyznaczył termin Komisji na dzień 23.06.2003r. godz. 1100 - temat z planu pracy z udziałem przedsiębiorców oraz omówienie materiałów sesyjnych.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu przewodniczący stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości zamknął posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI

Artur Nycz

  Protokółowała

     inspektor

  Janina Kuś