Protokół nr 9/03

Protokół nr 9/03

PROTOKÓŁ  nr 9/03

z  posiedzenia  Komisji  Budżetu, Finansów, Rolnictwa

i  Aktywności  Gospodarczej  odbytego  w  dniu  4  czerwca  2003r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny  Artur  Nycz.  Stwierdził  prawomocność  obrad,  gdyż  na  stan  Komisji  8  radnych  w  posiedzeniu  uczestniczyło 7  radnych  co  stanowi  quorum.  Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  - zał. nr  1.

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  porządek  obrad  -  zał. nr  2.

Ad. II. Zapoznanie  się  ze  stanem  wysypiska  odpadów  komunalnych  w  Gryfinie.

Komisja  udała  się  w  teren  celem  dokonania  przeglądu  w/w  wysypiska.

Notatka  z  przeglądu  wysypiska  stanowi  - zał. nr  3.

 

Ad. III. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu  Przewodniczący  stwierdził,  że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Artur  Nycz

 

 Protokółowała

     Inspektor

  Janina  Kuś