Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa 

i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2003 r. o godz. 1100.

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum, 

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVII/600/02 z dnia 27.06.2002 r. w sprawie Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/IX.

- uwagi i wnioski.

III. Informacja o stanic realizacji uchwały nr XXIV/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 2/IX 

- uwagi i wnioski.

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej PEC Sn. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 3/IX

- uwagi i zapytania.

V. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ ustalenia stawki czynszu regulowanego za -wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gryfińskiego Towarzyska Budownictwa Społecznego spółka z o.o. -DRUK Nr 4/IX.

2/ ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele nierolne na okres dłuższy niż 3 lata - DRUK Nr 5/IX.

3/ zwolnień z podatku od nieruchomości oraz z podatku   rolnego w roku 2003 - DRUK Nr 6/IX.

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrąbie 5 m. Gryfino - DRUK Nr 7/IX

5/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Gryfino - DRUK Nr 7-1/IX.

6/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 7-2/IX,

7/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica- DRUK Nr 7-3/IX

8/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica - DRUK Nr 7-4/IX.

9/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino - DRUK Nr 7-5/IX.

 

10/ zmiany uchwały nr VII/93/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej 4 - działka nr 41/2  DRUK Nr 7-6/IX.

11/ zmiany uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną - DRUK Nr 7-7/IX.

12/ wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa  Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 -  DRUK Nr 8/IX.

13/ powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników - DRUK Nr 9/IX.

14/ zmiany budżetu gminy na 2003 rok - DRUK Nr 10/IX.

15/ zmiany uchwały Nr XLVIII/608/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 września 2002 r. w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy - DRUK Nr 11/IX

16/ rozstrzygnięcia zarzutu do projektu zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino na obszarze przebiegu dwutorowej linii napowietrznej 110kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa -  DRUK Nr 12/IX,

17/ uchylenia uchwały Nr V/72/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obejmującej teren w rejonie ulicy Marii Konopnickiej (obr. 4 m. Gryfino) - DRUK Nr 12-1/IX.

18/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Nowe Brynki - DRUK Nr 12-2/IX,

19/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Daleszewo - DRUK Nr 12-3/IX,

20/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Szczawno - DRUK Nr 12-4/IX.

21/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Weltyń - DRUK Nr 12-5/IX

22/ zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino -rejon ulicy Armii Krajowej - DRUK Nr 12-6/IX.

23/ uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstw Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 13/IX.

24/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 14/IX.

 

Ad. VI Ocena realizacji uchwały o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

 

Ad. VII. Spotkanie z udziałem przedstawicieli zrzeszenia kupców, handlowców i rzemieślników.

 

Ad. IX. Zbieranie wniosków i sugestii dotyczących kierunkowych założeń polityki budżetowej gminy, w tym dotyczących podejmowania nowych zadań, likwidacji lub ograniczenia zadań dotychczasowych, wzrostu wydatków na określone cele itp. - na podstawie: UCHWAŁA NR VIII/118/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu,

 

Ad. X. Wolne wnioski i zakończenie obrad.