Protokół nr 11/03

Protokół nr 11/03

PROTOKÓŁ  Nr 11/03

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa

i Aktywności Gospodarczej odbytego w dniu 8 lipca 2003 r.

 

Ad. I Sprawy regulaminowe:

 

ppkt 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie p. Rafał Mucha,

- Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej p. Piotr Podleśny,

- Audytor Miasta i Gminy Gryfino p. Jadwiga Szulc.

ppkt 2.

Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz zaproponował wprowadzenie do porządku obrad Komisji jednego dodatkowego projektu uchwały w sprawie:

- wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Gryfińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Gryfinie - DRUK Nr 9/X

oraz przedstawił jedną nową wersje projektu uchwały w sprawie:

    - uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 1/X.

Porządek obrad posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 2.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Gryfinie - załącznik nr 3.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych.

2/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - załącznik nr 4.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały - do decyzji na sesji.

3/ zmiany uchwały nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m.  Gryfino - rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww.  projektu uchwały głosowało 8 radnych.

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m.  Gryfino - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych.

5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych.

6/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 8 i 11 w obrębie Parsówek oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku  Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami - załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych.

7/ zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych.

8/ darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - załącznik nr 10. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały - do decyzji na sesji.

9/ wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Gryfińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Gryfinie - załącznik nr 11. Audytor p. Jadwiga Szulc szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał. Komisja zapoznała się z projektem uchwały - do decyzji na sesji.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja wypracowała stanowisko do wyżej wymienionych projektów uchwał - załącznik nr 12.

 

Ad. III. Organizacja Dożynek Gminnych.

Ww. temat został przełożony na kolejny termin posiedzenia Komisji.

 

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz ustalił  termin następnego posiedzenia Komisji   na dzień 20 sierpnia (czwartek ) o godz. 1200 2003 r.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.


                                                   

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Artur Nycz

Protokółowała

Referent

Kinga Rataj