Protokół nr 12/03

Protokół nr 12/03

PROTOKÓŁ nr 12/03

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

odbytego w dniu 20 sierpnia 2003r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt.l.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 radnych w posiedzeniu wzięło udział

6 radnych co stanowi quorum. Lista obecności członków Komisji stanowi – zał. nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1/ Burmistrz MiG Henryk Piłat,

2/ Sekretarz MiG Beata Kryszkowska,

3/ Naczelnicy wydziałów Krystyna Klimek i Krystian Kosiński,

4/ Inspektor Helena Pasztaleniec.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad, wprowadził do omówienia projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie jako druk nr  16.

Radna Krystyna Gazdecka zgłosiła wniosek wyłączenia z porządku obrad pkt. III informacja nt. planu podziału i wykorzystania środków finansowych na placówki kultury za I półrocze 2003r i przełożenia na kolejne posiedzenie Komisji. W wyniku głosowania ww. wniosek został przyjęty. Komisja odstąpiła od omawiania pkt. III porządku obrad. Porządek obrad stanowi – zał. nr 2.

ppkt.2.

Protokół z posiedzenia Komisji nr 10 z dnia 23.06.2003r. został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. II Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwal w sprawie:

Materiał informacyjny ww. punkcie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekty uchwał, które są zawarte w zał. od nr 3do nr 18.

Na pytania i wątpliwości radnych odnośnie projektów uchwał dodatkowych wyjaśnień udzielali: burmistrz MiG Henryk Piłat, sekretarz MiG Beata Kryszkowska,

naczelnicy wydziałów: Krystyna Kłimek oraz Krystian Kosiński, inspektor Helena Pasztaleniec.

Przedstawione projekty uchwał w sprawie:

l/ zmiany w uchwale Nr XXII/288/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21  września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów - DRUK Nr 1/XI

Radny Zenon Trzepacz - wnioskuję aby   sprawy diet dla sołtysów, zwrot kosztów za abonament telefoniczny oraz zwrot kosztów podróży należy rozwiązać kompleksowo, ww. temat przedyskutować na klubach, ewentualnie uchwałę podjąć na sesji wrześniowej 

Radny Janusz Skrzypiński - należy zastanowić czy istnieje możliwość załatwienia ww. spraw sołtysów jedną uchwałą po przedyskutowaniu i podjęcia jej na sesji w m-cu wrześniu br.

Po wysłuchaniu wyjaśnień w wyniku dyskusji wobec różnych opinii do ww. projektu uchwały - Komisja nie zajęła stanowiska.

2/ ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom - DRUK Nr 2/XI. 

Przewodniczący Komisji - czy istnieje konieczność regulowania sprawy diety oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów dwoma odrębnymi uchwałami.

Czy nie można ww. spraw załatwić jedną uchwałą.

Sekretarz MiG Beata Kryszkowska - wcześniej dla sołtysów za abonament telefoniczny oraz zwrot kosztów podróży była podjęta uchwała, a diety sołtysów są połączone z dietami radnych jedną uchwałą. Zgodnie z przepisami na dzień dzisiejszy zwrot kosztów za abonament dla sołtysów nie przysługuje, co zostało potwierdzone wyrokiem   sądowym NSA i orzeczeniem biura prawnego wojewody.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży i dieta.

Radna Krystyna Gazdecka - w jaki sposób sprawdza się przyjazd sołtysa do urzędu czy faktycznie jest celem służbowym.

Sekretarz MiG Beata Kryszkowska - w kancelarii urzędu jest prowadzony zeszyt, sołtysi którzy załatwiają sprawy służbowe wpisują się do zeszytu określając cel przyjazdu. Podróże służbowe dla sołtysów są rozliczane kwartalnie.

Po dyskusji i wysłuchaniu wyjaśnień, wobec różnych opinii radnych do ww. projektu uchwały.  Komisja nie zajęła stanowiska

3/ zmiany uchwały Nr XLVII/601/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia27 czerwca 2002 r. dotyczącej określenia warunków finansowania i wykonania dociepleń budynków komunalnych w Gminie Gryfino - DRUK Nr 3/XI. 

Do przedstawionego ww. materiału nie zgłaszano uwag. W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych, obecnych na posiedzeniu 6 radnych, za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

4/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Daleszewo - DRUK Nr 4/XI. 

Do przedstawionego ww. materiału nie zgłaszano uwag. W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych , obecnych na posiedzeniu 6 radnych, za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

5/ skargi p. Tadeusza Garstki - DRUK Nr 5/XI.

Do przedstawionego ww. materiału nie zgłaszano uwag. W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych , obecnych na posiedzeniu 6 radnych, za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

6/ określenia zasad dokonywania oceny pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - DRUK Nr 6/XI. 

Sekretarz MiG Beata Kryszkowska - zgodnie z art. 17 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownicy mianowani zatrudnieni w urzędzie podlegają okresowej ocenie. Na podstawie przepisów ww. ustawy rada uchwala zasady w formie regulaminu dokonywania oceny pracowników mianowanych.

Radny Zenon Trzepacz - zapis w regulaminie dotyczący trybu odwołania od dokonanej oceny jest mało przejrzysty, ponieważ nie ma zapisu do kogo powinien pracownik odwołać się. Uważam, że powinna być powołana Komisja do, której pracownik może się odwołać.

Przewodniczący Komisji - czy prawidłowe jest wprowadzenie zapisu dokonując oceny za 2002 rok.

Radny Janusz Skrzypiński - uważam, że do regulaminu powinno wprowadzić się poprawki tj. odstąpienia od oceny za 2002 rok, a I ocena będzie dokonywana za 2003 roku. Powinna być powołana Komisja odwoławcza do szczególnych przypadków gdy ocena będzie kontrowersyjna, powinien być powołany zespół ludzi do ponownej oceny. W wyniku dyskusji i głosowania Komisja wypracowała następujące wnioski do regulaminu oceny pracowników mianowanych:

1/ aby pierwsza ocena pracowników mianowanych odbyła się nie za 2002 rok lecz za 2003 rok do końca I kwartału 2004r.

Za ww. wnioskiem głosowało 6 radnych.

2/ w pkt. 6 ww. regulaminu po wyrazach „ponowna ocena przeprowadzana jest przez przełożonego wyższego szczebla lub przez wskazaną przez niego osobę z tego samego szczebla, co pierwszy oceniający-w terminie 14 dni od złożenia odwołania" dopisać wyrazy „po zasięgnięciu opinii Komisji powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy".

Za ww. wnioskiem głosowało 6 radnych.

Komisja wnioskuje o wprowadzenie następujących poprawek do regulaminu oceny okresowej  pracowników mianowanych.

1/ wykreślenia zapisu o dokonaniu oceny za 2002 rok, a pierwszą ocenę przeprowadzić do końca I kwartału 2004 za rok 2003.

2/ w pkt. 6 ww. regulaminu po wyrazach „ponowna ocena przeprowadzana jest przez przełożonego wyższego szczebla lub przez wskazaną przez niego osobę z tego samego szczebla, co pierwszy oceniający - w terminie  14 dni od złożenia odwołania" dopisać wyrazy „po zasięgnięciu opinii Komisji powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy".

Komisja wnioskuje przyjąć regulamin oceny okresowej pracowników mianowanych z poprawkami jak wyżej. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

7/ zmian w budżecie gminy - DRUK Nr 7/XI.

Radny Janusz Skrzypiński - uważam, że należy więcej środków finansowych przeznaczyć na remont dróg w mieście. Dlaczego zmniejsza się środki finansowe, które miały być przeznaczone na adaptację budynku „Pod Platanem" z przeznaczeniem na mieszkania. Wiem, że było zawarte porozumienie z Dolną Odrą o wspólnym finansowaniu remontu ww. budynku.

Naczelnik Wydziału Krystyna Klimek - na realizację ww. zadania jest zawarte wspólne porozumienie, lecz zdecydowano, że gmina zacznie realizację inwestycji od przyszłego roku.

W wyniku dyskusji i różnych opinii radnych Komisja nie zajęła stanowiska w ww. sprawie - prosi Burmistrza o udzielenie wyjaśnień o stanie realizacji porozumienia z Dolną Odrą w sprawie adaptacji budynku „Pod Platanem".

Jednocześnie Komisja po raz kolejny zwraca uwagę na zbyt ogólne uzasadnienie uchwały nie pozwalające na prawidłowe zapoznanie się z uchwałą i zajęcie stanowiska.

8/ ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działkach gminnych213/4 i 214/1, położonych w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino - DRUK Nr 8/XI 

Do przedstawionego ww. materiału nie zgłaszano uwag. W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych, obecnych na posiedzeniu 6 radnych, za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

9/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 12 „b" - DRUK Nr 9/XI 

Po dyskusji w wyniku głosowania / na stan Komisji 8 radnych, obecnych na Komisji 6 radnych za przyjęciem ww. projektu głosowało 3 radnych, przy l głosie przeciwnym i l głosie wstrzymującym / Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

10/ nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Gardno - DRUK Nr 10/XI. 

Do przedstawionego ww. materiału nie zgłaszano uwag. W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych , obecnych na posiedzeniu 6 radnych, za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

11/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra „ w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 - DRUK Nr 11/XI

Do przedstawionego ww. materiału nie zgłaszano uwag. W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych , obecnych na posiedzeniu 6 radnych, za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

12/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 - DRUK Nr 12/XI Do przedstawionego ww. materiału nie zgłaszano uwag. W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych, obecnych na posiedzeniu 6 radnych, za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

13/ zmiany uchwały nr DC/131/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. - DRUK Nr 13/XI

Do przedstawionego ww. materiału nie zgłaszano uwag. W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych, obecnych na posiedzeniu 6 radnych, za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

14/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów - DRUK Nr 14/XI.

Do przedstawionego ww. materiału nie zgłaszano uwag. W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych, obecnych na posiedzeniu 6 radnych, za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

15/ podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Gryfinie - DRUK Nr 15/XI

Do przedstawionego ww. materiału nie zgłaszano uwag. W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych , obecnych na posiedzeniu 6 radnych, za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

16/ zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie. Wobec różnych opinii Komisji do ww. projektu uchwały Komisja nie zajęta stanowiska.

 

Ad. III Informacja nt. planu podziału i wykorzystania środków finansowych na placówki kultury za T półrocze 2003 r. Komisja nie omawiała ww. materiału, odłożyła na kolejne posiedzenie.

 

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji - do Komisji wpłynęło pismo Agencji Turystycznej ika travel w Gryfinie o złożeniu oferty na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Mieście i Gminie Gryfino. Ww. pismo stanowi - zał. nr 19.

Radny Zenon Trzepacz - w gminie jest powołane biuro promocji do prowadzenia zadań w zakresie promowania gminy, jeśli biuro promocji nie wykonuje swoich zadań to należy go rozwiązać, a zadania zlecić do wykonania dla innego biura turystycznego. Powinniśmy otrzymać informację biura promocji co zrobiono w zakresie promocji gminy.

Komisja prosi o przygotowanie szczegółowej informacji pisemnej przez Biuro Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej nt. pracy biura, co zrobiono w zakresie promocji gminy od 2002 roku do 31.08.2003r.

Jednym z tematów kolejnego posiedzenia Komisji będzie, realizacja zadań w zakresie promocji gminy.

Przewodniczący Komisji - do Komisji wpłynął wniosek p. Teresy Danielewicz do zaopiniowania w sprawie umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w kwocie 5.122,80 zł, i odsetki w wysokości 1.278,40 zł, który stanowi - zał. nr 20.

Po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez burmistrza oraz naczelnika wydziału, Komisja opiniuje o umorzenie kwoty 2.561,44 zł,- zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego tj. 50% kwoty głównej  5.122,89 zł,- oraz odsetki w wysokości 639,20 zł, tj. 50% odsetek z kwoty 1.278,40, a pozostałą część zaległości z kwoty głównej w wysokości 2.561,44 zł, oraz odsetki w wysokości 639,20 zł,- powinna być rozłożona na raty.

W wyniku głosowania na stan Komisji 8 radnych, obecnych na Komisji 6 radnych, za wnioskiem o umorzeniu zaległości czynszowych w wysokości 50%  głosowało 5 radnych.

Opinia Komisji stanowi - zał. nr 21.

Przewodniczący ustalił, że kolejne posiedzenia Komisji odbędą się w dniach 10 i 17.09.2003r. godz. 12.00.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości zamknął posiedzenie.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Artur Nycz

 

Protokołowała 

inspektor

Janina Kuś