Protokół nr 13/03

Protokół nr 13/03

PROTOKÓŁ Nr 13/03

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej odbytego w dniu 10 września 2003 r.


Ad. I Sprawy regulaminowe:
ppkt 1. 
Otwarcia posiedzenia dokonał Z-ca Przewodniczącego Komisji radny Jacek Warda.
Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 osób w posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.
Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
- Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino - p. Henryk Piłat,
- Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - p. Eugeniusz Kuduk, 
- Skarbnik Miasto i Gminy Gryfino - p. Jolanta Stanik,
- Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej - p. Krzysztof Kozak,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek,
- Agencja Turystyczna ika travel - p. Izabela Golisowicz - Mockało,
- Agencja Turystyczna ika travel - p. Katarzyna Panek. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2.

ppkt 2.
Porządek obrad posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 3. 

ppkt 3.
Z -ca Przewodniczącego Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 12/03 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat - na ostatniej sesji Rady Miejskiej p. Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej radny Artur Nycz przedstawił bardzo krytyczną ocenę współpracy Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino z tą Komisją.
Było mi przykro, gdyż podczas posiedzenia Komisji byłem obecny w Gminie i mogę stwierdzić jednoznacznie, że p. Skarbnik cały czas oczekiwała na zaproszenia przez Komisję, aby omówić materiał Przewodniczący komisji stwierdził też, że wyjaśnienia i objaśnienia są zbyt lakoniczne oraz ogólnikowe. Według mnie wyjaśnienia dotyczące zmian w budżecie były wystarczające. Komisja mogła poprosić jeszcze o dodatkowe słowne wyjaśnienia. Jako Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zobowiązałem się na sesji Rady Miejskiej, że poproszę p. Skarbnik Jaolantę Staruk na dzisiejsze posiedzenie. Proszę, aby w mój ej obecności członkowie Komisji powiedzieli czego oczekują od Pani Skarbnik. Chodzi o to, by w przyszłości nie dochodziło do niepotrzebnych nieporozumień.
Chcę poinformować, że za przygotowanie projektu uchwały odpowiada merytorycznie Naczelnik Wydziału, który tę uchwałę przygotował.
Proszę, aby do omawiania poszczególnych projektów zapraszać osoby, które przygotowały daną uchwałę.

Z-ca Przewodniczącego Komisji radny Jacek Warda - rozumiem, że będzie to Naczelnik danego Wydziału ?

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat - tak będzie. Nie wyobrażam sobie, aby mogła być zła współpraca pomiędzy Naczelnikami Wydziału, a Komisjami Rady. Proszę informować mnie o każdym przypadku nieposłuszeństwa, zlekceważenia Komisji. Bardzo zależy mi na dobrej współpracy ze wszystkimi Komisjami naszej Rady.

Z-ca Przewodniczącego Komisji radny Jacek Warda - uważam, że współpraca powinna być dobra pomiędzy p. Skarbnik, a Komisją Budżetu. Jest to bardzo ważne i dlatego proszę, aby w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata i Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanty Stanik cała Komisja wypowiedziała się, czego oczekuje od p. Skarbnik?

Radny p. Zenon Trzepacz - na ostatnim posiedzeniu naszej Komisji, część członków Komisji mówiła o tym, żeby materiał, który przygotowywany jest dla Komisji Budżetu był bardziej przejrzysty ,np.: żeby projekt uchwały dotyczący zmiany w budżecie był bardzo szczegółowo opisany. Szkoda, że na dzisiejszym posiedzeniu nie ma tych radnych, którzy zwrócili na to uwagę.

Z-ca Przewodniczącego Komisji radny Jacek Warda - z informacji, które dotarły do mnie, chodzi o to , by p. Skarbnik podczas posiedzenia Komisji nie czytała uzasadnienia do projektu uchwały. Każdy z nas wcześniej już zapoznał się z jego treścią. Członkowie Komisji oczekują dodatkowych informacji, których nie ujęto w uzasadnieniu.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino - p. Jolanta Staruk - na początku mojej pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zauważyłam, że uzasadnienia do projektów uchwał pisane były inaczej, tzn. opisy były skrótowe, tj. dwa, trzy zdania. Cały sens ujęty był natomiast w treści uchwały. Wiem to od Naczelnika Wydziału p. Bożeny Mejny. Na wniosek radnych tej kadencji, uzasadnienia do projektów uchwał są bardziej szczegółowe.
W uzasadnieniu wyjaśnione jest z czego wynikają dane przeniesienia. W tym przypadku uzasadnienie jest dość szczegółowo. Przecież to na wniosek radnych projekty uchwał są szczegółowo opisywane. Dla porównania można wziąć uchwałę z roku 2002 i porównać jak było robione przedtem , a jak jest teraz. Projekty przygotowane są bardzo szczegółowe i dlatego ja przedstawiając projekt uchwały czytam uzasadnienie.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat - już teraz zaczynam rozumieć o co tu chodzi naprawdę. P. Skarbnik dała szczegółowe uzasadnienie odnośnie danej uchwały, natomiast Komisja według tego co słyszę, jeszcze oczekuje dodatkowych informacji np. czy na realizację danego zadania jest np. pozwolenie na budowę. Będzie tak jak Komisja sobie życzy.

Z-ca Przewodniczącego Komisji radny Jacek Warda - może być uzupełnienie słowne.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat - umówmy się w ten sposób, że przy omawianiu zmian w budżecie p. Skarbnik będzie miała do dyspozycji p. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji i Inwestycji, która będzie udzielała informacji uzupełniających.

Radny p. Józef Gutkowski - p. Klimek bardzo szeroko omówiła nam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Wyjaśniła, na jakie zadania i ile środków zostanie wydatkowanych.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino - p. Jolanta Stanik - zarzut był jeszcze taki, że ja nie chciałam przyjść na Komisję.
Moje pytanie brzmi, czy ktoś z państwa wystąpił o to , by poproszono mnie do udzielenia wyjaśnień?

Radny p. Zenon Trzepacz - nie przypominam sobie takiej sytuacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat - większość z państwa jest radnymi wieloletnimi. Wiecie , że zawsze było tak, iż Pani z Biura Obsługi Rady prosiła daną osobę do udzielania wyjaśnień. Dlatego też uczynię wszystko, żeby Komisje miały wzorową obsługę.
Uwagi które usłyszałem na sesji Rady Miejskiej bardzo mnie zaniepokoiły.

Z-ca Przewodniczącego Komisji radny Jacek Warda - czy p. Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz występował w imieniu własnym , czy Komisji?

Radny p. Józef Gutkowski - w imieniu Komisji.

Radny p. Zenon Trzepacz - wystąpienie Przewodniczącego Komisji na sesji było jakby w imieniu całej naszej Komisji. Uważam, że trzeba to wyjaśnić na następnym posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 17.09.2003 r.

Ad. II. Informacją nt. funkcjonowania oraz prowadzonej działalności Biura Promocji. Informacji i Współpracy Międzynarodowej za lata 2002 - 1 półrocze 2003.
Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Z-ca Przewodniczącego Komisji radny Jacek Warda - proszę, aby Panie z Agencji Turystycznej ika travwl przedstawiły naszej Komisji krótką informacji nt. „Wykorzystania współpracy pod względem turystyki". Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 .

Agencia Turystyczna ika trą vel - p. Izabela Golisowicz - Mockato- Biuro Turystyczne prowadzimy od 1997 roku. Na dzień dzisiejszy dysponujemy lokalem w centrum miasta z pełnym wyposażeniem biurowym tj. fax, telefon i internet. Jako jedyne Biuro Turystyczne działające w Gryfmie od dość dawna zajmujemy się Informacją Turystycznną, tylko po to aby turyści zainteresowani pobytem w Gryfinie i okolicy nie pozostali bez jakichkolwiek wiadomości na temat naszego miasta.
Odwiedza nas wielu turystów z kraju i z zagranicy, którzy chętnie skorzystaliby z uroków Gryfina i okolic, ale brak map i przewodników po okolicy czyni zwiedzanie niemożliwym.Udzielamy informacje na temat Centrum Wodnego „Laguna", pola golfowego w Binowie, Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry, zabytków, czy też możliwości skorzystania z noclegu na terenie naszego miasta.
Biuro czynne jest od poniedziałku do soboty od godz. l000 -1900.
Bardzo często uczestniczymy w różnych formach szkoleń i targach turystycznych, na których rozwijamy i wzbogacamy naszą działalność. Obecność na tych targach daje nam szerokie spojrzenie na możliwości promowania swojego miasta i regionu.
Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu działalności turystycznej. Bardzo chciałybyśmy rozwijać działalność Informacji Turystycznej i robić to w sposób profesjonalny. W innych gminach działalność taką prowadzą punkty Informacji Turystycznej wspomagane finansami z budżetu Gminy. Pragniemy nawiązać bliższą współpracę z Państwem i przedkładamy swoją ofertę na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

Radna Krystyna Gazdecka - czego konkretnie Panie oczekują od naszej Gminy ?

Agencja Turystyczna ika travel - p. Izabela Golisowicz - Mockało - wsparcia finansowego.

Radna Krystyna Gazdecka - w jakiej wysokości ?

Agencia Turystyczna ika travel - p. Izabela Golisowicz-Mockato - 1.500 zł miesięcznie.

Radny Zenon Trzepacz - w jaki sposób zostaną odpracowane ww. środki finansowe, czy mają Panie nowe pomysły, których może jeszcze nie ma na rynku ?.

Agencia Turystyczna ika travel - p. Izabela Golisowicz - Mockało - przede wszystkim chcemy prowadzić działalność „Informacja Turystycznea1. Polegałoby to na tym, że każdy człowiek mógłby zadzwonić do nas i dowiedzieć się wielu informacji, np. gdzie można skorzystać z noclegu, co warto ciekawego zwiedzić itp.

Radny Zenon Trzepacz - przekonany byłem, że Panie przedstawią coś więcej.

Agencia Turystyczna ika trayfel - p. Katarzyna Fanek - turyści, którzy przyjeżdżają do Gryfina nie idą do Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej aby uzyskać jakieś informacje. Szukają Biura Informacji Turystycznej i zadają proste pytania; gdzie można dostać mapkę Gryfina, co można ciekawego zwiedzić, gdzie można zjeść ciepły posiłek itp.

Radny Zenon Trzepacz - czy Panie znają jakieś języki obce ?

Agencia Turystyczna ika travel - p. Izabela Golisowicz - Mockało - język angielski i język niemiecki. Nasza znajomość ww. języków polega na tym, że biegle porozumiewamy się z turystami z zagranicy.

Z-ca Przewodniczącego Komisji radny Jacek Warda - Są dostępne informacje internetowe np.: www. gryfino. pl., www.info.gryfino.pl., www.laguna.com. pl., www.binowo.golf.pl. oraz jest jeszcze wiele stron, których nie wymieniłem. Na tych stronach umieszczone są wszystkie informacje, o których Panie mówią.
Osobiście nie widzę problemu z dostępem do jakichkolwiek informacji turystycznych na naszym terenie. Dlatego też nieprawdą jest, że tych informacji nie ma.

Agencia Turystyczna ika travel - p. Izabela Golisowicz - Mockato - nie każdy obywatel, turysta korzysta z Internetu.

Z-ca Przewodniczącego Komisji radny Jacek Warda - uważam, że powinniście Panie mieć podpisaną umowę z Gminą Gryfino na prowadzenie promocji turystycznej naszej Gminy. Propozycja współpracy jest bardzo dobra, ale powinna opierać się tylko na prowadzeniu promocji turystycznej Gminy.

Radny Zenon Trzepacz - czy na dzień dzisiejszy korzystają Panie z materiałów promocyjnych naszej Gminy tj.: map miasta i okolic lub różnego rodzaju gadżetów?
Agencja Turystyczna ika travel - p. Izabela Golisowicz - Mockato - nie posiadamy żadnych materiałów promujących naszą Gminę.

Z-ca Przewodniczącego Komisji radny Jacek Warda - uważam, że takie materiały powinny znajdować się w Waszym biurze.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - p. Eugeniusz Kuduk - mam podobne zdanie jak p. Przewodniczący Jacek Warda. Jakby nie było w strukturach organizacyjnych urzędu Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej to byłbym za tym, żeby został ogłoszony przetarg na prowadzenie takiej działalności. Do końca br. zostanie rozwiązany temat dotyczący naszego biura promocji i dopiero wtedy będzie wiadomo co robić dalej. Nadzień dzisiejszy mogę obiecać, że otrzymają Panie wszystkie materiały promujące naszą Gminę, które są w naszym posiadaniu. Natomiast, gdyby coś się zmieniło, to będziemy w kontakcie.

Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowe i p. Krzysztof Kozak przedstawił sprawozdanie z działalności Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej za rok 2002 i 2003 (do dnia 31.08). Ww. materiał stanowi załącznik nr 5.

Ad. III. Informacja nt planu podziału i wykorzystania środków finansowych na placówki kultury za I półrocze 2003 r.
Materiał informacyjny w tej sprawie członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu. Ww. materiał stanowi załącznik nr 6.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - p. Eugeniusz Kuduk omówił powyższy materiał,

Radna Krystyna Gazdecka - czy koszt przeprowadzenia „Konkursu ekologicznego" w Szkołach Podstawowych może być pokryty ze środków finansowych budżetu Gminy z działu Ochrony Środowiska z pozycji Edukacja Przyrodnicza ? Ponieważ w tej pozycji została zaplanowana kwota 2,000 zł,-, która nie została praktycznie wykorzystana. Uważam, że z tych środków można byłoby pokryć koszty „Przewozu do Klinisk", który zorganizowany został dla Szkoły Podstawowej Nr 1.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino-p. Eugeniusz Kuduk - tak można zrobić.

Radna Krystyna Gazdecka - uważam również, że ogłoszenie prasowe dotyczące komisji przedszkolnej nie powinno być opłacone z § 4300 Zakup usług pozostałych tylko z paragrafu „Przedszkoli".

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - p. Eugeniusz Kuduk - nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Bardziej zorientowany w tej sprawie będzie Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz.

Ad. IV. Ocena wykonania budżetu i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za I półrocze 2003 r.
Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu. Ww, materiał stanowi załącznik nr 7.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek omówiła szczegółowo Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za I półrocze 2003 r.

Radna Krystyna Gazdecka - dlaczego w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. nie ma ujętej tabeli, która dotyczyła struktury rodzajowej „dochodów i wydatków - plan i wykonanie". Zawsze taka tabela była. Czy teraz ta tabela jest niepotrzebna ?
Proszę o odpowiedź na moje pytanie na następnym posiedzeniu naszej Komisji.

Ad. V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.
Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Z-ca Przewodniczącego Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

Jacek Warda 

 

Protokółowała
Referent
Kinga Rataj