Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa

i Aktywności Gospodarczej w dniu  17 września 2003 r. o godz.  12°°.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu   z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za l półrocze 2003 r. - DRUK Nr 1/XII.

- uwagi i wnioski.

 

III. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVIII/607/02 z dnia 12.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy -DRUK Nr 2/XII.

- uwagi i wnioski.

 

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2004 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych -DRUK Nr 3/XII

2/  uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino -DRUK Nr 4/XII.

3/ zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - Obr. Radziszewo l, teren działki Nr 89/3 i części działki nr 84 - DRUK Nr 5/XII.

4/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 587/2, położonej w obrębie Pniewo - DRUK Nr 6/XII,

5/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 -DRUK Nr 6-l/XII,

6/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 - DRUK Nr 6-2/XII.

7/ zmiany uchwały nr XLII/333/93 z dnia 29.12.1993r. i przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Pniewie przy ul. Gryfińskiej nr 39 A - DRUK Nr 6-3/XII.

8/ upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych - DRUK Nr 7/XII.

9/ ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - DRUK Nr 8/XII.

 

V. Wolne wnioski i zakończenie obrad.