Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

na  posiedzeniu   w dniu 22 października 2003 r.  o godz.   1100.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,                                                                
2/ przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia..

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały Nr XLIX/634/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 244 w obrębie Czepino oraz części dziatek Nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino i części działki nr 5/2 w obrębie Stare Brynki, gmina Gryfino - DRUK Nr 2/XIV.

2/ zmiany uchwały Nr V/70/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 261 i 261/2, części działki nr 261/3 oraz działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino - DRUK Nr 3/XIV.

3/ zmiany uchwały Nr II/32/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek nr 53/1 i 52/1 oraz części działki Nr 267/1    w obrębie Borzym, gmina Gryfino - DRUK Nr 4/XIV.

4/ zmiany uchwały Nr XLIV/575/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Steklno, wieś Steklno, gm. Gryfino na obszarze położonym we wsi Steklno i obejmującym działki numer 23/4, 23/5, 23/6, 23/7- DRUK Nr 5/XIV.

5/ zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino działek nr 225/1 i 226 oraz części działek nr 185 i 245, położonych w miejscowości Nowe Brynki, obręb Czepino - DRUK Nr 6/XIV.

6/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino terenu działki 232/4 oraz części działek nr 275 i 231 w obrębie Radziszewo, gm. Gryfmo - DRUK Nr 7/XIV.

7/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmującej teren położony przy ul.   Polnej w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 8/XIV.

8/ zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Wełtyń - DRUK Nr 9/XIV.

9/ podjęcia uchwały w uprawie zaliczenia dróg powiatowych - ulic - do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino i ustalenia ich przebiegu - DRUK Nr 10/XIV.

l 0/ podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych - ulic -na terenie miasta Gryfino i m. Żabnica wraz z określeniem ich przebiegu - DRUK Nr 11/XIV.

11/ upoważnienia Kierownika Sekcji Diagnostycznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych - DRUK Nr I2/XIV

12/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki   161/5, położonej w obrębie 5 m. Gryfino - DRUK Nr 13/XIV,

13/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 13-1/XIV,

14/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 13-2/XIV,

15/ rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Gryfinie w obrębie nr 4 - DRUK Nr 13-3/XIV.

16/   nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Żórawki, położonej na terenie gminy Gryfino - DRUK Nr 14/XIV.

17 /zmiany budżetu gminy na 2003 r. - DRUK Nr 15/XIV.

18/    zwolnień z podatku od nieruchomości - DRUK Nr 16/XIV.

19/    ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 18/XIV.

 

III. Informacja o inicjatywach gospodarczych na terenie gminy Gryfino. zrealizowane w 2003 r. i planowane na 2004 rok.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.