Protokół nr 15/03

Protokół nr 15/03

PROTOKÓŁ   Nr   15/03

z   posiedzenia   Komisji   Budżetu, Finansów, Rolnictwa  

i   Aktywności Gospodarczej odbytego na posiedzeniu   w   dniu 22.10.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny   Artur   Nycz.

Stwierdził   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   8   osób   w   posiedzeniu   uczestniczyło   6   radnych.

Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   załącznik nr 1.

 

Ponadto   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

- p.o. Kierownika   Referatu   Planowania   Przestrzennego   p. Krzysztof   Czosnowski,

- Naczelnik   Wydziału Planowania   Przestrzennego, Aktywizacji   Gospodarczej   i   Inwestycji p.   Krystyna   Klimek,  

- Audytor   wewnętrzny   p.   Jadwiga   Szulc,

- Inspektor    Wydziału   Podatków   i   Opłat   Lokalnych   p.   Małgorzata   Kida.  

 

ppkt 2.

Porządek   obrad   posiedzenia   Komisji    stanowi   załącznik   nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodniczący   Komisji   odczytał   PROTOKÓŁ   NR   14/03   z   poprzedniego   posiedzenia, który   przyjęto   bez   uwag.

 

Ad. IV. Wypracowanie   stanowiska, opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał   w   sprawie:

Materiał   informacyjny   do   poniższych   punktów   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

1/   zmiany   uchwały   Nr   XLIX/634/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   10   października 2002 r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino,   terenu   działek   Nr   207, 208/1,   208/2,   209,   210,   211,   212,   213,   243/1,   244   w   obrębie   Czepino   oraz części działek   Nr   187,   216,   245   w   obrębie   Czepino   i   części   działki   nr   5/2   w   obrębie Stare   Brynki,   gmina   Gryfino - załącznik   nr 3.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych .

2/   zmiany   uchwały   Nr   V/70/03   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   27   lutego   2003 r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino,   terenu   działek   Nr   261 i   261/2,   części   działki    nr   261/3   oraz   działki   Nr   231   i   części   działki   Nr   275  

w   obrębie   Radziszewo,   gmina   Gryfino   - załącznik   nr 4.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 5   radnych.

3/   zmiany   uchwały   Nr   II/32/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   16   grudnia   2002 r. w sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino,   terenu   działek   nr   53/1 i   52/1   oraz   części   działki   Nr   267/1    w   obrębie   Borzym,   gmina   Gryfino - załącznik   nr 5.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych .                                                                

4/   zmiany   uchwały   Nr   XLIV/575/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   29   maja 2002 r. w sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   terenów   położonych   nad   jeziorem   Steklno,   wieś Steklno,   gm. Gryfino   na   obszarze   położonym   we wsi   Steklno   i   obejmującym   działki numer 23/4,   23/5,   23/6,   23/7 - załącznik   nr 6.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 5   radnych.

5/   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   działek   nr   225/1   i   226   oraz   części   działek   nr   185   i   245,   położonych   w   miejscowości   Nowe   Brynki,   obręb   Czepino   - załącznik   nr 7.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych .    

6/    uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta i   gminy   Gryfino   terenu   działki   232/4   oraz   części   działek   nr   275   i   231   w   obrębie Radziszewo,   gm.   Gryfino   - załącznik   nr 8.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 5   radnych.

7/   zmiany   miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy Gryfino,obejmującej   teren   położony   przy   ul.   Polnej   w   obrębie   Wełtyń - załącznik   nr 9.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych .

8/   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino-    rejon   wsi   Wełtyń   -   załącznik   nr 10.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 5   radnych.

9/   podjęcia   uchwały   w   sprawie   zaliczenia   dróg   powiatowych   -   ulic   -   do   kategorii dróg   gminnych   na   terenie   miasta   Gryfino   i   ustalenia   ich   przebiegu

- załącznik   nr 11.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych .

10/   podjęcia   uchwały   w   sprawie   pozbawienia   kategorii   dróg   gminnych   -   ulic   - na   terenie    miasta   Gryfino   i   m.   Żabnica   wraz   z   określeniem   ich   przebiegu - załącznik   nr 12.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 5   radnych.

11/   upoważnienia   Kierownika   Sekcji   Diagnostycznej   Ośrodka   Pomocy   Społecznej w   Gryfinie   do   wydawania   decyzji   administracyjnych   - załącznik   nr 13.

Komisja   zaopiniowała   projekt   uchwały   pozytywnie.

Ponadto   Komisja   wnioskuje   o   dokonanie   następującej   zmiany:

- w   § 3   należy   rozszerzyć   zapis   „Uchwała   wchodzi   w   zycie   z   dniem   podjęcia   podlega   ogłoszeniu   na   tablicy   ogłoszeń   Urzędu   Miasta   i   Gminy w   Gryfinie”   o   zapis    tj.; „Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia, podlega   ogłoszeniu   na   tablicy   ogłoszeń   Urzędu   Miasta   i   Gminy   w   Gryfinie i   obowiązuje   do   dnia   31.12.2003 r.”

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   wraz   z   zaproponowanym   wnioskiem   głosowało   5   radnych.

12/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym   na   rzecz   obecnych   użytkowników     wieczystych   nieruchomości   gruntowej,   oznaczonej   numerem   działki  

161/5,   położonej    w   obrębie   5   m. Gryfino -   załącznik   nr 14.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych .

13/ przeznaczenia do   sprzedaży   w   drodze   przetargu   ustnego   nieograniczonego, nieruchomości   gruntowej,   położonej   w   obrębie   4   m.   Gryfino –   załącznik   nr 15.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 5   radnych.

14/   przeznaczenia do   sprzedaży   w   drodze   przetargu   ustnego   nieograniczonego,   nieruchomości gruntowych   nie   zabudowanych,   położonych   w   obrębie   4   m. Gryfino –   załącznik   nr 16.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych .

15/ rozwiązania   umowy   użytkowania   wieczystego   gruntu,   położonego   w   Gryfinie   w   obrębie   nr   4   - załącznik   nr 17.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 5   radnych.

16/   nadania   nazw   urzędowych   ulicom   w   miejscowości   Żórawki,   położonej   na   terenie gminy   Gryfino   - załącznik   nr 18.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych .

17/ zmiany   budżetu   gminy   na   2003 r.   - załącznik   nr 19.

Komisja   zaopiniowała   projekt   uchwały   pozytywnie.

Ponadto   Komisja   wnioskuje   aby   dział   921   rozdz. 92120   § 2550   zwiększono   o   20.000   zł,-   z   przeznaczeniem   na   Ochronę   i   konserwację   zabytków   sakralnych.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   wraz   z   zaproponowanym   wnioskiem   głosowało   5   radnych.

18/   zwolnień   z   podatku   od   nieruchomości   - załącznik   nr 20.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych .

19/   ustalenia   wynagrodzenia   Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Gryfino - załącznik   nr 21.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych .

 

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   Komisja   wypracowała   stanowisko   do   wyżej   wymienionych projektów   uchwał   - załącznik   nr   22.

 

     III.   Informacja   o   inicjatywach   gospodarczych   na   terenie   gminy   Gryfino zrealizowane   w   2003 r.   i   planowane   na   2004 rok.

Przewodniczący   Komisji   radny   Artur   Nycz   zdecydował, że   ww.   temat   zostanie   omówiony   na   następnym   posiedzeniu   Komisji   tj.: dnia   14.11.2003 r.

     IV. Wolne   wnioski   i   zakończenie   obrad.

Przewodniczący   Komisji   radny Artur   Nycz   - do   Komisji   wpłynęło   pismo   Szkoły Podstawowej   Nr   4   w   Gryfinie.

Ww.   pismo   stanowi   załącznik   nr   23.

Komisja   zapoznała   się   z   ww.   pismem.

 

Przewodniczący   Komisji   radny Artur   Nycz   - do   Komisji   wpłynął   wniosek   p.   Eufemii Sienkiewicz   w   sprawie   umorzenia   zaległości   czynszowych   w   kwocie   9.469,36 zł,-   i   odsetki   w   wysokości   2.879,00 zł,-.

Ww.   wniosek   stanowi   załącznik   nr 24.  

 

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   przedstawionych   przez   inspektora   Wydziału   Podatków i   Opłat   Lokalnych , Komisja   wnioskuje   o   rozłożenie   na   24   raty   miesięczne   należności   głównej. W   przypadku   spłaty   50%   zaległości   oraz   regularnych   wpłat   za   bieżące   należności   czynszowe, Komisja   proponuje   umorzyć   odsetki   za   zwłokę  

w   pełnej   wysokości.   

W   wyniku   głosowania   na   stan   Komisji   8   radnych, obecnych   na   Komisji 6   radnych, za   wnioskiem   o   rozłożenie    na   24   raty   miesięczne   należności   głównej

  + odsetki   głosowało   6   radnych.

Opinia   Komisji   stanowi   załącznik   nr 25.  

  

Przewodniczący   Komisji   radny Artur   Nycz   ustalił    termin   następnego   posiedzenia   Komisji   na   dzień   14   listopada (piątek) o   godz. 1300   2003 r.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu    Przewodniczący   Komisji   stwierdził,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   i   zamknął   posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Artur   Nycz

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga   Rataj