Protokół nr 16/03

Protokół nr 16/03

PROTOKÓŁ Nr  16/03 

z posiedzenia  Komisji  Budżetu, Finansów Rolnictwa  

i Aktywności Gospodarczej odbytego w dniu  14 listopada 2003 r.  

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. l.

Otwarcia posiedzenia dokonał Z-ca Przewodniczącego Komisji radny Jacek Warda.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan  Komisji 8 radnych, w posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Poinformował, że porządek obrad   członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt. 2.

Protokół Nr  15/03  z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Przygotowanie propozycji do  planu  pracy Komisji i  Rady na 2004 rok.

Członkowie Komisji przygotowali propozycje do planu pracy Komisji   na 2004 r. - załacznik nr 3.

Komisja nie zgłosiła propozycji do planu pracy Rady na 2004 rok.

 

Ad. III. Informacja o inicjatywach  gospodarczych na terenie gminy Gryfino , zrealizowane w 2003 r. i planowane na 2004 rok.

Materiał informacyjny w w/w sprawie członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 4.

Komisja przyjęła informacje bez uwag.

 

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Ponieważ nikt nie zabierał głosu Z-ca  Przewodniczącego Komisji  stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości  i zamknął posiedzenie.Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

Jacek Warda

 

Protokółowała

Inspektor

Czesława Juszkiewicz