Protokół nr 19/04

Protokół nr 19/04

PROTOKÓŁ Nr 19/04

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów Rolnictwa

i Aktywności Gospodarczej odbytego w dniu 23 stycznia 2004 r.

 

Ad.I. Sprawy regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 radnych, w posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Z –ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk,

Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz zaproponował wprowadzenie do porządku obrad Komisji jednego dodatkowego projektu uchwały w sprawie:

- zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok - DRUK Nr 10/XVII.

oraz przedstawił jedną nową wersje projektu uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok. – DRUK Nr 5/XVII.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 18/03 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2003 rok - załącznik nr 3.

Komisja nie omawiała ww. projektu uchwały.

2/ wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - załącznik nr 4.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Jednocześnie Komisja wnioskuje o wypracowanie zasad współpracy w świetlicach w Wełtyniu i w Chwarstnicy pomiędzy Gryfińskim Domem Kultury, Biblioteką Publiczną i sołtysami. Komisja prosi o przedstawienie proponowanych rozwiązań na najbliższe posiedzenie.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 7 radnych.

3/ przyjęcia regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina oraz tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Gryfina - załącznik nr 5.

Z- ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk poinformował członków Komisji, że ww. projekt uchwały zostanie wycofany z porządku obrad sesji.

Wobec powyższego Komisja nie omawiała ww. projektu uchwały.

4/ zamiany nieruchomości - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych.  

5/ zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok - załącznik nr 7 - NOWA WERSJA

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji ww. projekt uchwały.

Po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

6/ uchylenia uchwał: Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. oraz Nr VII/105/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. - załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych.  

7/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 1 i nr 2 miasta Gryfino - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych.  

8/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.  

9/ przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych.

10/ zmiany uchwały nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.  

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 13.  

 

III. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2003 rok.

Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz zapoznał członków Komisji z treścią projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2003 rok.

 

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i propozycji do sprawozdania.

Nikt z członków Komisji nie wniósł uwag do projektu sprawozdania.

Komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag- załącznik nr 14.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 23 lutego (poniedziałek) o godz. 1300 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Artur Nycz

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj