Protokół nr 20/04

Protokół nr 20/04

PROTOKÓŁ NR 20/04

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa  

i Aktywności Gospodarczej odbytego w dniu 23.02.2004 r.

   

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk,

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz,

- p.o. Kierownika Podatków i Opłat Lokalnych p. Krystian Kosiński.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad Komisji siedem dodatkowych projektów uchwał w sprawie:

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina – DRUK Nr 2/XVIII,

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2 – 1 /XVIII,

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2 – 2 /XVIII,

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2 – 3 /XVIII,

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2 – 4 /XVIII,

- zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 r. - DRUK Nr 13/XVIII,

- wprowadzenia zmian w statucie biblioteki Publicznej w Gryfinie – DRUK Nr 14/XVIII.  

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 24/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2/XVIII. - załącznik nr 3.

Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz przedstawił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

2/ Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2-1/XVIII. - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

3/ Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2-2/XVIII. - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

4/ Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2-3/XVIII. - załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

5/ Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2-4/XVIII. - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

6/ Przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino - załącznik nr 8.

Radna Krystyna Gazdecka - czy ww. projekt uchwały konsultowany był z rzemieślnikami? Czy w ww. sprawie jest opinia rzemieślników?

p.o. Naczelnika Wydziału p. Krystian Kosiński - tak. W styczniu br. odbyły się dwa spotkania z rzemieślnikami, na których omawiany był ww. projekt uchwały.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 4 organizacji tj.:

- Cech Rzemiosł Różnych,

- Gryfitta,

- Wszechnica Gospodarcza,

- Gryfińskie Towarzystwo Gospodarcze.

Na obydwu spotkaniach dążyliśmy do kompromisu. Pierwotna wersja tej uchwały była w pewnych częściach nie do przyjęcia przez przedsiębiorców.

Ww. projekt uchwały opiniowany był również przez Urząd Ochrony Konkurencji.

Po konsultacjach z Urzędem Ochrony Konkurencji, po konsultacjach z przedsiębiorcami przedstawiamy Państwu powyższy projekt uchwały, który zawiera kompromis z organizacjami przedsiębiorców jak i warunki, na które przystał Urząd Ochrony Konkurencji.

Radna Krystyna Gazdecka - czy zostało spisane porozumienie między instytucjami, które się spotkały? Czy była sporządzona notatka, w której zawarta jest pozytywna opinia przedsiębiorców?

p.o. Naczelnika Wydziału p. Krystian Kosiński - przedsiębiorcy wyrazili pozytywną opinię. Na dzień dzisiejszy nie mama jej na piśmie, ale poproszę Cech Rzemiosł Różnych, Gryfińskie Towarzystwo Gospodarcze a także pozostałe organizacje przedsiębiorców, żeby taką opinię wyrazili.

Po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

7/ Odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

8/ Powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

9/ Odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

10/ Powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

11/ Powołania Rady Sportu oraz określenie zasad, trybu i zakresu jej funkcjonowania - załącznik nr 13.

Po szczegółowym omówieniu ww. projektu uchwały Komisja wnioskuje o wycofanie ww. projektu uchwały z porządku obrad najbliższej sesji. Jednocześnie Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata o zwołanie w dzień wolny od pracy publicznej debaty nt. „Wizji rozwoju sportu”, na której będzie możliwość dyskutowania z przedstawicielami klubów sportowych.  

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 8 radnych.

8/ Zmiany budżetu gminy na 2004 r. - załącznik nr 14.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały Komisja nie zajęła stanowiska – do decyzji na sesji.

12/ Skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr XVI/230/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. - załącznik nr 15.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.  

13/ Zmiany Statutu Gminy Gryfino - załącznik nr 16.

Po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały Komisja nie zajęła stanowiska – do decyzji na sesji..

14/ Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - załącznik nr 17.

Przewodnicząca Komisji radny Artur Nycz przedstawił członkom Komisji „Apel Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do Wojewody Zachodniopomorskiego”

Ww. materiał stanowi załącznik nr 18.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 0 radnych, przy 7 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

W związku z powyższym Komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

15/ Zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 r. – załącznik nr 19.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.  

16/ Wprowadzenia zmian w statucie biblioteki Publicznej w Gryfinie – załącznik nr 20.

Komisja wnioskuje o umieszczenie w § 11 Statutu Biblioteki Publicznej w Gryfinie zapisu, że wyłonienie Dyrektora następuje w drodze konkursu.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 8 radnych.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 21.

Wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

W dalszej części posiedzenia Przewodniczącym Komisji został radny p. Artur Nycz, który jest Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.

 

Ad. III. Informacja nt. wykorzystania dotacji w 2003 r. na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie w dniu posiedzenia Komisji.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 22.

Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk -

Radna Krystyna Gazdecka - chciałbym zabrać głos w sprawie sportu. Z tego co usłyszałam to wygląda tak jakby nic nie było robione. W ubiegłej kadencji Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej opracowała koncepcję na lata 2003 -2012 tj. ”Polityka Miasta i Gminy Gryfino w zakresie kultury fizycznej”.

Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk - tak to prawda, ale rada nie zatwierdziła tego.

Radna Krystyna Gazdecka - uważam , że należy powrócić do tego materiału, jeżeli trzeba to dopracować i przedstawić do ponownego zatwierdzenia. W ubiegłej kadencji rada nie przyjęła materiału pn. „Koncepcji Rozwoju Turystyki i Wypoczynku”.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej radny Artur Nycz - z tego rozumiem, że zmierzamy do tego aby stworzyć dokument, który będzie obrazował na ileś tam lat nasze priorytety jako Gminy w zakresie rozwoju. Dlatego też powinniśmy zastanowić się, czy dofinansowujemy wszystkie kluby sportowe, czy tylko na sport dla dzieci i młodzieży.    

Radna Krystyna Gazdecka - uważam , że należy tamten materiał dopracować i przyjąć jako materiał obowiązujący,

Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk - nie twórzmy dokumentów, które będą leżały, tylko stwórzmy taki materiał, który będziemy realizować.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej radny Artur Nycz - na dzień dzisiejszy pierwszym punktem ku tworzeniu wizji rozwoju ma być po prostu powołanie Rady Sportu. Rada Sportu ma być tym organem, który opracuje dokument a następnie przedstawi radzie do akceptacji

Radna Krystyna Gazdecka - Rada Sportu jest to zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym.   

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz - chciałbym rozdać Państwu wniosek klubu sportowego ENERGETYK, który dzisiaj otrzymałem.

Ww. wniosek stanowi załącznik nr 23.

Zarząd klubu sportowego ENERGETYK nie zgadzają się na to, żeby w Radzie Sportu uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. Rada Sportu powołana zostanie na podstawie Ustawy o kulturze fizycznej.

Uważam, że udział pracowników w tego typu strukturze jest niezbędny. Przecież ktoś musi zwołać zebranie, protokołować. Ponadto niejednokrotnie pojawia się wiele pomysłów, które trzeba skorygować z budżetem, z aktualnymi przepisami prawnymi itp.

Uważam , że wniosek klubu sportowego ENERGETYK jest niezasadny.

Radny Marek Sanecki - myślałem, że p. Burmistrz przedstawi koncepcję rozwoju kultury fizycznej na piśmie. Skoro nie ma koncepcji na piśmie dlatego proponuję, żeby do kompetencji Rady Sportu wpisać możliwość wypracowywania pewnych inicjatyw.

Pomimo tego co stwierdził Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz, że zadania Rady Sportu są przeniesione z Ustawy o kulturze fizycznej, która nie wyklucza dopisania dodatkowych zadań. Proponuję dopisać do tej uchwały wniosek, że Rada Sportu ma wypracowywać różne koncepcje.

Uważam , że będzie to Rada reprezentatywna i wypracuje więcej wniosków, niż jedna czy dwie osoby, które zajmują się wieloma sprawami.

Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk - chciałbym, żeby Rada Miejska podejmowała decyzje, które będą w przyszłości realizowane.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej radny Artur Nycz - z tego co zrozumiałem to w pierwszej kolejności powołana zostanie Rada Sportu. Następnie Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy p. Eugeniusz Kuduk przygotuje materiał nt. „Wizji rozwoju sportu, kultury fizycznej na określony okres”, który zostanie przedstawiony Radzie Sportu do zaopiniowania. Ww. materiał po przedyskutowaniu na Radzie Sportu zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej do przyjęcia w formie uchwały. Czy tak?

Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk - tak.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej radny Artur Nycz - wyżej opracowany materiał będzie określał nasze działania, cele, priorytety również ze wskazaniem ich finansowania.

Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk - tak.  

Radna Krystyna Gazdecka - chciałabym wnieść uwagę do Regulaminu Rady Sportu. Uważam , że na leży na dany rok opracowywany był harmonogram.   

Komisja wnioskuje o wycofanie ww. projektu uchwały z porządku obrad najbliższej sesji. Jednocześnie Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata o zwołanie w dzień wolny od pracy publicznej debaty nt. „Wizji rozwoju sportu”, na której będzie możliwość dyskutowania z przedstawicielami klubów sportowych.  

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 14 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

 

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz - do Komisji wpłynął wniosek p. Eufemii Sienkiewicz w sprawie umorzenia zaległości czynszowych w kwocie 9.867,13 zł,- i odsetki w wysokości 3.154,10 zł,-.

Ww. wniosek stanowi załącznik nr 24.  

Po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez inspektora Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych ,Komisja wnioskuje o umorzenie 50% kwoty głównej i 50% odsetek za zwłokę.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 8 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Opinia Komisji stanowi załącznik nr 25.  

Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz przedstawił członkom Komisji pismo od Pani Bożeny Dusińskiej.

Ww. pismo stanowi załącznik nr 26.

 

Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 23 marca (wtorek) godz. 815 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Artur Nycz

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj