Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej 

na posiedzeniu w dniu 23 marca 2004 r. o godz. 815.  

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ Sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 2003 - DRUK Nr 1/XX.

Podjęcie uchwał w sprawie:

2/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem 236/1, położonej w obrębie 3 m. Gryfino - DRUK Nr 2/XX,

3/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 -DRUK Nr 2-l/XX.

4/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej zabudowane, położonej w obrębie Borzym i udzielenia bonifikaty - DRUK Nr 2-2/XX,

5/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 - DRUK Nr 2-3/XX.

6/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie l  m. Gryfino - DRUK Nr 2-4/XX,

7/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 2-5/XX.

8/ zmiany uchwały nr VIII/122/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 3/XX.

9/ zmiany uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1 993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną - DRUK Nr 4/XX.

10/ zmiany uchwały Nr XV/221/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej - DRUK Nr 5/XX.

11/ podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek - DRUK Nr 6/XX.

12/ zmiany uchwały Nr X/49/90 Rady Miejskiej w Gryfinie   z dnia 17 grudnia 1990 w sprawie podziału miasta Gryfina na osiedla oraz gminy na sołectwa - DRUK Nr 7/XX.

13/ zmiany Statutu Gminy Gryfino - DRUK Nr 8/XX.

14/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 9/XX.

15/ zmiany uchwały Nr XVI1/253704 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/240703 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok - DRUK Nr 10/XX.

16/ zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego - DRUK Nr 11/XX.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie obrad.