Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa

i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu w dniu 19 maja 2004 r. o godz. 1200.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 

II. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XXII.

- uwagi i wnioski.

 

III. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVII/600/02 z dnia 27.06.2002 r. w sprawie Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Gryfino - DRUK Nr 2/XXII.

- uwagi i wnioski.

 

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej GTBS sd. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 3/XXII.

- uwagi i zapytania.

 

V. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - DRUK Nr 4/XXII

2/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek: 483/6 o pow. 562 m2 i 540 o pow. 563 m2, położonych w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych - DRUK Nr 5/XXII

3/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 89/3 o pow. 75 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych - DRUK Nr 5-1/XXII,

4/ odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze wykupu gruntów położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 - DRUK Nr 5-2/XXII,

5/ nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, gruntów położonych w obrębach Wełtyń, Nowe Czarnowo i Drzenin - DRUK Nr 5-3/XXII.

6/ zmiany uchwały w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004" - DRUK Nr 6/XXII.

 

VI. Wolne wnioski i zakończenie obrad.