Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2004 r. o godz. 1300.

                                      

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ uchylenia uchwały Nr XXXVII/495/01 z dnia 10 grudnia 2001 r. - DRUK Nr 1/XXIV,

2/ ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 41/2, położonej w obrębie Żabnica - DRUK Nr 1-1/XXIV,

3/ wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 1 i 3 - DRUK Nr 1-2/XXIV,

4/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury - DRUK Nr 1-3/XXIV,

5/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5- DRUK Nr 1-4/XXIV,

6/ nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 1-5/XXIV,

7/ odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości w drodze wykupu, gruntu położonego w obrębie Pniewo - DRUK Nr 1-6/XXIV,

8/ przejęcia przez Gminę Gryfino nieodpłatnie w użyczenie części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Daleszewo - DRUK Nr 1-7/XXIV,  

9/ nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3 - DRUK Nr 1-8/XXIV,

10/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 m. Gryfino - DRUK Nr 1-9/XXIV,

11/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo - DRUK Nr 1-10/XXIV,

12/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Daleszewo – DRUK Nr 1-11/XXIV,

13/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Żórawie – DRUK Nr 1-12/XXIV,

14/ nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie - DRUK Nr 2/XXIV,  

15/ zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.- DRUK Nr 3/XXIV,

16/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 4/XXIV,

17/ przejęcia zadania prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Gryfinie od Powiatu Gryfińskiego - DRUK Nr 5/XXIV.

 

III. Informacja nt. planu podziału i wykorzystania środków finansowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za II półrocze 2004 r.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.