Protokół nr 25/04

Protokół nr 25/04

PROTOKÓŁ NR 25/04

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

odbytego w dniu 26.07.2004 r.

  

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Jan Ragan

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 osób w posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat,

- Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek,

- Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do pkt. II porządku obrad Komisji wprowadzono cztery projekty uchwał w sprawie:

- udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania wspieranie osób niepełnosprawnych – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - DRUK NR 6 /XXIV

- zmiany budżetu gminy na 2004 r. – DRUK NR 7/XXIV,

- udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW „Laguna” przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK NR 8/XXIV,

- przyjęcia koncepcji programowo- przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino – DRUK NR 9/XXIV.

  

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 24/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej radny Jan Ragan przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ uchylenia uchwały Nr XXXVII/495/01 z dnia 10 grudnia 2001 r.– DRUK NR 1/XXIV.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 3 .  

2/ ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 41/2, położonej w obrębie Żabnica – DRUK NR 1-1/XXIV.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 4 .

3/ wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 1 i 3 – DRUK NR 1-2/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 5 .

4/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury - DRUK NR 1-3/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie Komisja prosi o dodatkowe informacje:

- kto będzie administrował, prowadził stadion?,

- ile przeznaczono środków finansowych na prowadzenie stadionu i na co przeznaczono - rozliczenie finansowe za 2003 rok i za I półrocze 2004 r.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.

Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 .

5/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 - DRUK NR 1-4/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 159/4 o powierzchni 663 m2, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5. Na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją nr BMP – 7331/01-5/9/2000 z dnia inwestycji polegającej na rozbiórce obiektu Inspektoratu w Gryfinie znajdującego się na działce nr 164/1; budowie w tym samym miejscu nowego budynku oraz budowie parkingu na potrzeby klientów ZUS. Zgodnie z ww. decyzją miejsca parkingowe zlokalizowane zostały na części działki gminnej nr 159/4. Uchwalona w roku 2002 zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmująca: obszar I położony w rejonie ul. Łokietka i obszar II położony w rejonie ul. Czechosłowackiej, uwzględnia lokalizację parkingu w tym miejscu. Budowa parkingu była warunkiem realizacji inwestycji. Na dzień dzisiejszy ZUS włada nieruchomością w formie użyczenia.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 7 .

6/ nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wełtyń - DRUK NR 1-5/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 8 .

7/ odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości w drodze wykupu, gruntu położonego w obrębie Pniewo - DRUK NR 1-6/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 9 .

8/ przejęcia przez Gminę Gryfino nieodpłatnie w użyczenie części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Daleszewo -DRUK NR 1-7/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 10 .

9/ nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3 - DRUK NR 1-8/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 11 .

10/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 m. Gryfino – DRUK NR 1-9/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 12 .

11/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo - DRUK NR 1-10/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 13 .

12/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Daleszewo – DRUK NR 1-11/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 14 .

13/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Żórawie – DRUK NR 1-12/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek –dla działek gminnych nr 116/7, 116/8, 116/9, 116/10, 116/11, 116/12, 116/13, 116/14 i 116/5 położonych w obrębie Żórawie, wydane zostały w dniu 29.12.2003 r. decyzje o warunkach zabudowy, ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na każdej z wymienionych działek. Obecnie trwają prace związane z uzbrojeniem tego terenu w wodę i energię elektryczną. Natomiast do czasu wybudowania kanalizacji możliwa jest na działkach lokalizacja zbiorników bezodpływowych. Po zakończeniu prac związanych z uzbrojeniem terenu, zasadne jest przeznaczenie działek do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na cel ustalony w decyzji o warunkach zabudowy.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 15 .

14/ nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie - DRUK NR 2/XXIV.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Jednocześnie Komisja wnioskuje aby cały pion administracyjny podporządkować bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka i nie powoływać drugiego z-cy dyrektora w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16.

15/ zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. - DRUK NR 3/XXIV.

Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17.

16/ zmiany budżetu gminy na 200 4r. - DRUK NR 4/XXIV.

Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18.

17/ przejęcia zadania prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Gryfinie od Powiatu Gryfińskiego – DRUK NR 5/XXIV.

Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna – w obecnej sytuacji prawnej Szpital Powiatowy w Gryfinie nie może być przejęty przez Gminę Gryfino. Mimo, że Burmistrz osobiście zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o ujęcie w programie pilotażowym dotyczącym przekształcenia SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie w spółkę użyteczności publicznej (pismo: SEO. 0114024/03), niestety w obecnej sytuacji stan prawny w tym zakresie jest nieuregulowany.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 0 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19.

18/ udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania wspieranie osób niepełnosprawnych – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - DRUK NR 6 /XXIV.

Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja nie zajęła stanowiska w ww. sprawie pozostawiając podjęcie decyzji na sesji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20.

19/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. – DRUK NR 7/XXIV,

Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja nie zajęła stanowiska w ww. sprawie pozostawiając podjęcie decyzji na sesji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21.

20/ udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW „Laguna” przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK NR 8/XXIV,

Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosował 1 radny, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących się.

Komisja nie zajęła stanowiska w ww. sprawie pozostawiając podjęcie decyzji na sesji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22.

21/ przyjęcia koncepcji programowo- przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino – DRUK NR 9/XXIV.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 24.  

 

III. Informacja nt. planu podziału i wykorzystania środków finansowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za II półrocze 2004 r.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 25.  

Komisja przyjęła ww. materiał do wiadomości..

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji radny Jan Ragan poinformował członków Komisji, że został przedłużony termin składania wniosków przez radnych do budżetu gminy do dnia 31 lipca 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jan Ragan

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj