Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

na posiedzeniu w dniu 6 września 2004 r. o godz. 1200.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

 

II. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Grvfinie za 2003 rok. - DRUK Nr 1/XXV.

- uwagi i wnioski

 

 

 

III. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r. - DRUK Nr 2/XXV.

- uwagi i wnioski

 

 

 

IV. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XII/177/03 z dnia 25.09.2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 3/XXV.

- uwagi i wnioski

 

 

 

V. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej - DRUK Nr 4/XXV.

2/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 5/XXV.

3/ nabycia na mienie gminne od właścicieli, nieruchomości gruntowych wydzielanych pod ulicę Jana Pawła II w Gryfnie, położonych w obrębach geodezyjnych Wełtyń II i 4 miasta Gryfino - DRUK Nr 6/XXV.

4/ przyjęcia programu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino na lata 2004 - 2006 - DRUK Nr 7/XXV.

5/ zmiany budżetu gminy na 2004 r - DRUK Nr 8/XXV.

6/ zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r - DRUK Nr 9/XXV.

7/ założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na 2005 r. wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych - DRUK Nr 10/XXV.

8/ udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na zakup Rektoskopu dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie - DRUK Nr 11/XXV.

 

VI. Ocena wykonania budżetu Gminy Gryfino oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2004 r.

 

VII. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.