Protokół nr 28/04

Protokół nr 28/04

PROTOKÓŁ  NR  28/04

z  posiedzenia  Komisji  Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej

odbytego w  dniu  22.10.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny   Jan  Ragan

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  8  osób  w  posiedzeniu uczestniczyło  6  radnych.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik  nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli: 

- Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk,

- p.o.  Naczelnika  Wydziału  Podatków  i  Opłat  Lokalnych  p. Krystian  Kosiński ,

- p. Tomasz  Miler – Redaktor  Naczelny  tygodnika  „7  Dni  Gryfina”.

Porządek  obrad  członkowie  Komisji   otrzymali  wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu - załącznik  nr 2.

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ  NR  27/04  z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  przyjęto  bez  uwag.

 

II. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał  w  sprawie:

Materiał  informacyjny  do  poniższych  punktów  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej  radny   Jan  Ragan  przedstawił  projekty  uchwał  w  sprawie:

1/ przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - DRUK Nr  1/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  3.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

2/ zmiany  budżetu  gminy  na  2004  rok  -  DRUK  Nr  2/XXVII.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  Komisji powyższy  projekt  uchwały.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  4.

Komisja  negatywnie   zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

3/ określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  obowiązujących  na  obszarze  Gminy Gryfino  -  DRUK  Nr  3/XXVII.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  Komisji powyższy  projekt  uchwały.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  5.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

4/ ustalenia  średniej  ceny  skupu  żyta  stanowiącej  podstawę  naliczania  podatku rolnego  na  obszarze   Gminy  Gryfino - DRUK  Nr  4/XXVII.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  Komisji powyższy  projekt  uchwały.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  6.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

5/ ustalenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych  w  Gminie Gryfino - DRUK  Nr  5/XXVII.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  Komisji powyższy  projekt  uchwały.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  7.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

6/ ustalenia  wysokości  stawki  podatku  od  posiadania  psów  oraz  trybu  i  terminów jego  poboru  -  DRUK  Nr  6/XXVII.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  Komisji powyższy  projekt  uchwały.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  8.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

7/ określenia  dziennej  stawki  opłaty  targowej  oraz  zasad  jej  ustalania  i  poboru - DRUK   Nr  7/XXVII.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  Komisji powyższy  projekt  uchwały.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  9.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

8/ zwolnień  z  podatków:  od  nieruchomości  od  środków  transportowych,  rolnego  oraz od  posiadania  psa  -  DRUK  Nr  8/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  10.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

9/ zmiany  Uchwały Nr XV/224/03  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia 4  grudnia  2003 roku  w  sprawie  poboru  niektórych  podatków  i  opłat  lokalnych  w  drodze  inkasa - DRUK  Nr  9/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  11.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

10/ zmiany  Uchwały Nr XV/223/03  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia 4  grudnia  2003 roku  w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  deklaracji  i  informacji podatkowych  dla  podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnego  i  podatku  leśnego obowiązujące  na  obszarze   Gminy  Gryfino  - DRUK   Nr  10/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  12.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk poinformowała  Komisję, że  ww.  projekt  uchwały  zostanie  wycofany  z  porządku  obrad  sesji  Rady  Miejskiej.

Wobec  powyższego  Komisja  nie  omawiała  ww.  projektu  uchwały.

11/ sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej,  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  obrębie  4  m. Gryfino  -  DRUK  Nr  11/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  13.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

12/ określenia kierunków i trybu zawierania umów  w  zakresie  współpracy międzynarodowej  pomiędzy  Gminą  Gryfino  a  innymi  gminami,  organizacjami społecznym  i  innymi  partnerami  zagranicznymi  -  DRUK  Nr  12/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  14.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

13/ określenia  kierunków   współpracy  oraz  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Gryfino  do  zawarcia  umowy  partnerskiej  z  Miastem  Sambor  (Ukraina) - DRUK  Nr  13/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  15.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

14/ zmiany  uchwały  Nr  XXVI/351/04  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  w  sprawie przystąpienie  Gminy  Gryfino  do  „Samorządowego  Stowarzyszenia  Współpracy Regionalnej”   -  DRUK  Nr  14/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  16.

Komisja  nie  zajęła  stanowiska do  ww.  projekt  uchwały.

15/ zmiany  w  budżecie  gminy  na  2004 r. -  DRUK  Nr  15/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  17.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

16/ nabycia  na  mienie  gminne  w  drodze  wykupu  od  właścicieli,  nieruchomości gruntowej  położonej  w  obrębie  Wełtyń  -  DRUK  Nr  16/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  18.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

17/ odpłatności  za  posiłki  w  stołówkach  zorganizowanych  w  szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez  Miasto  i  Gminę  Gryfino  -  DRUK  Nr  17/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  19.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.        

18/ zasad  i  wysokości  nagród  przyznawanych  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Gryfino  dla  zawodników  osiągających  wysokie  wyniki  we  współzawodnictwie międzynarodowym  DRUK  Nr  18/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  20.

Komisja  nie  zajęła  stanowiska do  ww.  projekt  uchwały.

19/ przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  w  Studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  i  Gminy  Gryfino - DRUK  Nr  19/XXVII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  21.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.                

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  do  ww.  projektów  uchwał  Komisja  wypracowała  następujące  stanowisko, które  stanowi  załącznik  nr 22. 

 

III. Informacja  o  inicjatywach  gospodarczych  na  terenie  Gminy  Gryfino, zrealizowanych  w  2004 r.  i  planowanych  na  2005 r.

Przewodniczący Komisji  radny  Jan  Ragan -  omówieniem  ww.  tematu   zajmiemy  się  na  następnym  posiedzeniu.

 

IV.  Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu  Przewodniczący  Komisji  zamknął  posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jan  Ragan

 

Protokółowała

Referent

Kinga  Rataj