Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK  OBRAD

  Komisji  Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej 

na  posiedzeniu  w  dniu  19  listopada  2004  r.  o  godz.  1200.

 

I. Sprawy  regulaminowe:

1/  otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  quorum,

2/  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

II. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał  w  sprawie:

1/ określenia  wzorów  formularzy  deklaracji  i  informacji  podatkowych  dla  podatku  od nieruchomości,  podatku  rolnego  i  podatku  leśnego  obowiązujących  na  obszarze Gminy  Gryfino -  DRUK  Nr  1/XXVIII.

2/ uchwalenia  Regulaminu  Porządkowego Cmentarza  Komunalnego  w  Gryfinie - DRUK  Nr  2/XXVIII.

3/ ustalenia  maksymalnych  miesięcznych  stawek  czynszu  najmu  za  lokale użytkowe, stanowiące  własność  Gminy  Gryfino,  wynajmowane  na okres  dłuższy  niż  3  lata  - DRUK  Nr  3/XXVIII,

4/ ustalenia  stawek  czynszu  za  dzierżawę  1  m2  gruntu  w  mieście  i  gminie Gryfino, na  cele  rolne  i  nierolne,  na  okres  dłuższy  niż  3  lata -  DRUK  Nr  3-1/XXVIII.

5/ zwolnienia  z  obowiązku  zbycia  w  drodze  przetargu  gminnej  nieruchomości gruntowej, położonej  w  Gryfinie  w  obrębie  nr  2  oraz  jej  zbycia  na  rzecz  Grupy  Energetycznej ENEA  S.A.  -  DRUK  Nr  4/XXVIII,  

6/ przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  gminnej nieruchomości zabudowanej,  położonej  w  Gryfinie  przy  ul.  Podgórnej  nr  1  -  działka  nr  208  - DRUK  Nr  4-1/XXVIII, 

7/ udzielenia  bonifikat  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości  -  lokali mieszkalnych, stanowiących  własność Gminy Gryfino,  położonych  na  terenie  miasta  i  gminy Gryfino  - DRUK  Nr  4-2/XXVIII.

8/ zmiany  budżetu  gminy  na  2004  rok  -   DRUK  Nr  5/XXVIII.

9/ zmiany  planu  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  2004 r. -  DRUK  Nr  6/XXVIII.

10/ aktualizacji  Wieloletniego  Programu  Inwestycyjnego  Miasta  i  Gminy  Gryfino - DRUK  Nr  8/XXVIII.

          

III.  Opracowanie  projektu  planu  pracy  Komisji  i  Rady  na  20045 r.

 

IV. Wolne  wnioski  i  informacje.