Protokół nr 29/04

Protokół nr 29/04

PROTOKÓŁ NR 29/04

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

odbytego w dniu 19.11.2004 r.

    

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Jan Ragan

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 osób w posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:  

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz,

- radny Rady Miejskiej p. Mieczysław Sawaryn,

Porządek obrad członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przed posiedzeniem członkowie Komisji otrzymali dodatkowe projekty uchwał w sprawie:

- określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XXVIII,

Przewodniczący Komisji radny Jan Ragan – w ostatnim czasie prasa lokalna dużo uwagi poświęciła wnioskowi przegłosowanemu na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

W związku z powyższym nie został zachowany tryb głosowania przewidziany w § 45 pkt. 5 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie stanowiący, „że w głosowaniu jawnym w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głosowanie powtarza się, a w przypadku braku dalszego rozstrzygnięcia przeprowadza się głosowanie na kolejnej sesji.”

W głosowaniu nad wnioskami Klubu SLD – PLD wynik głosowania był 10 głosów „za” i 10 „przeciw”. W związku z tym w dalszym głosowaniu zastosowanie powinien znaleźć tryb przewidziany w Regulaminie Rady Miejskiej. Skutkiem nie zastosowania właściwego trybu głosowania, przedmiotowa uchwała został przyjęta w trybie niezgodnym z Regulaminem Rady Miejskiej co powoduje jej nieważność.

Wobec powyższego należy dokonać zmiany porządku obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2004 r.  

- uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004 - DRUK Nr 7/XXVIII.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem zaproponowanej zmiany w porządku obrad Komisji głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

Komisja przyjęła porządek obrad wraz z przyjętą zmianą.

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ NR 28/04 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. protokołu głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej radny Jan Ragan przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XXVIII,

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3.

Radny Artur Nycz - z przedstawionego projektu uchwały wynika, że nie uległ on żadnym zmianom. Wobec powyższego proponuję, aby nasza Komisja zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie w dniu obrad najbliższej sesji.

Przewodniczący Komisji radny Jan Ragan – zgadzam się z kolegą radnym. Jednak uważam, że wniosek Klubu SLD – PLD, który dotyczył obniżenia podatku od nieruchomości w I strefie podatkowej w pozycjach: Budynki gospodarcze oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (za 1 m2 powierzchni użytkowej) – obniżenie podatku z 16,50 do 16,00 zł powinien zostać powtórzony.

Radny Artur Nycz - Panie Przewodniczący jest to zupełnie odrębna sprawa. Uważam , że jest to tylko i wyłącznie decyzja Klubu SLD – PLD.

Wobec powyższego Komisja nie zajęła stanowiska do ww. projektu uchwały.

1/ określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 1-1/XXVIII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

2/ uchwalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gryfinie - DRUK Nr 2/XXVIII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

3/ ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata - DRUK Nr 3/XXVIII,

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.  

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

4/ ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata - DRUK Nr 3-1/XXVIII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

5/ zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2 oraz jej zbycia na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. - DRUK Nr 4/XXVIII,

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.  

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

6/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Podgórnej nr 1 - działka nr 208 - DRUK Nr 4-1/XXVIII,  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.  

Komisja wnioskuje aby w § 1 w pkt 2 zastosować bonifikatę w wysokości 70% przy sprzedaży lokali w pozostałych przypadkach.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 4 radnych.

7/ udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 4-2/XXVIII.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

8/ zmiany budżetu gminy na 2004 rok - DRUK Nr 5/XXVIII.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

9/ zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. - DRUK Nr 6/XXVIII.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

10/ uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004.- DRUK Nr 7/XXVIII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja nie zajęła stanowiska.  

10/ aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 8/XXVIII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 15.  

 

III. Opracowanie projektu planu pracy Komisji i Rady na 2005 r.

Przewodniczący Komisji radny Jan Ragan - omówieniem ww. tematu zajmiemy się na następnym posiedzeniu.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

              

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jan Ragan

 

Protokółowała

Referent

Kinga Rataj