Protokół nr 31/04

Protokół nr 31/04

PROTOKÓŁ Nr 31/04
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa 
i Aktywności Gospodarczej odbytego w dniu 28.12.2004 r.


Ad. I. Sprawy regulaminowe:
ppkt 1.


Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Jan Ragan.
Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 osób w posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych.
Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1.
Spoza grona komisji w posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
2/ Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
3/ Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Trzepacz
4/ Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
5/ Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Górak
6/ P.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński
Porządek obrad członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przed posiedzeniem członkowie Komisji otrzymali dodatkowe projekty uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały nr XXVIII/391/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 14/XXIX,
- umorzenia pożyczki udzielonej przez Gminę Gryfino Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie - DRUK Nr 15/XXIX,
- zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 16/XXIX,
- zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. - DRUK Nr 17/XXIX.
Radni otrzymali również nową wersję pierwszej strony uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok oraz nowe wersje załącznika nr 6 i 17 do projektu budżetu - załącznik nr 3.
Komisja przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.

ppkt 2.

PROTOKÓŁ Nr 30/04 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2005 - DRUK Nr 1/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4
Radny Artur Nycz - chciałbym zgłosić wniosek o przełożenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok na sesję styczniową.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie widzę takiej potrzeby. Projekt budżetu gminy na 2005 rok został dostarczony radnym w ustawowym terminie. Radni mieli wystarczająco dużo czasu, aby się z nim zapoznać oraz aby zgłosić do niego swoje wnioski. Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdziła nasz budżet i wydała obszerną opinię w tej sprawie.
Radny Józef Gutkowski - klub POPiS złożył wniosek ze swoimi propozycjami do budżetu na 2005 i nie zostały one uwzględnione w projekcie.
Radny Artur Nycz - mam zastrzeżenia do projektu budżetu. Uważam, że proponowany budżet na 2005 rok jest zły. Jeżeli, jako radny mam wziąć odpowiedzialność, za przegłosowanie projektu w takiej formie to muszę mieć więcej czasu na zapoznanie się z nim.
Panie Przewodniczący, zgłaszam formalny wniosek „o przełożenie głosowania nad projektem budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok na sesję styczniową” i wobec powyższego, proszę o poddanie go pod głosowanie.
Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i żadnym wstrzymującym się.

2/ przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2005 rok - DRUK Nr 2/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

3/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2005 rok - DRUK Nr 3/XXIX. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały. 

4/ zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie - DRUK Nr 4/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7.
Przewodniczący Komisji Jan Ragan - proszę Panią Dyrektor OPS o omówienie, na czym ma polegać zmiana w Statucie Ośrodka.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Bożena Górak - chodzi o to, aby dyrektor Ośrodka mógł wprowadzać zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka zarządzeniem wewnętrznym. Od maja 2005 r. będziemy mieli nowe zadania do realizacji, ponieważ będzie miała miejsce zmiana ustawy o pomocy społecznej. Nie chcielibyśmy za każdym razem angażować Radę Miejską we wprowadzanie zmian w organizacji wewnętrznej Ośrodka. Wnioskowane zmiany nie wiążą się ze zwiększeniem liczby zatrudnienia, czy tworzeniem dodatkowych komórek w schemacie organizacyjnym.
Radny Janusz Skrzypiński - daje to wolną rękę dla dyrektora i burmistrza, natomiast pozbawia się wiedzy i odsuwa się od kontroli Radę Miejską. Uważam, że Rada powinna te zmiany kontrolować. Przy rozszerzaniu etatów w Ośrodku radni powinni otrzymywać informację od Dyrektora.
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

5/ zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa - DRUK Nr 5/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8.
Radny Czesław Kapusta - uważam, że emeryci i renciści I grupy inwalidzkiej powinni być zwolnieni z podatku od nieruchomości. 
Wnioskuję o przedstawienie informacji „Jak kształtują się zwolnienia emerytów i rencistów I grupy inwalidzkiej z podatku od nieruchomości w innych, ościennych gminach takich, jak Goleniów, Police, Pyrzyce, Chojna, Stare Czarnowo, Widuchowa i Banie.”
Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych.
Informację w ww. sprawie radni otrzymali na sesji Rady Miejskiej.
Informacja ta stanowi załącznik nr 9.
Komisja nie zajęła stanowiska.

6/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino - DRUK Nr 6/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały. 

7/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych - DRUK Nr 6-1/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

8/ zmiany uchwały nr XXIII/307/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 6-2/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

9/ nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie 5 m. Gryfino - DRUK Nr 7/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13.
Radny Józef Gutkowski - czy była zasięgana opinia wśród osób, które będą mieszkańcami tej ulicy, czy chcą takiej nazwy?
Radny Maciej Szabałkin - uważam, że takie sprawy należy konsultować z mieszkańcami, a takie możliwości ku temu były.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Trzepacz - chciałbym nadmienić, iż mieszkańcy zgłaszali do mnie zastrzeżenia, co do zasadności tej propozycji. Sa propozycje, aby ulica ta była przedłużeniem ul. Łokietka.
Przewodniczący Komisji Jan Ragan - nie mam nic przeciwko nazwie dla tej ulicy mam tylko zastrzeżenia, co do samej procedury ustalania nazewnictwa. W uzasadnieniu jest napisane „Przy ustalaniu nazw ulic należy wziąć pod uwagę: tradycje nazewnicze przyjęte w danym rejonie, cech charakterystyczne dla danej ulicy, charakter lub funkcję głównego obiektu przy ulicy lub w danym terenie oraz jednolity charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie” natomiast proponowana nazwa nie pasuje do pozostałych. Na Osiedlu Północ nadano nazwy ulicom w ten sposób, że najpierw zasięgnięto opinii komitetu osiedlowego. Komitet zaproponował jakie mają być nadane nazwy, a mieszkańcy przychylili się do tej propozycji. W przypadku przyszłych lokatorów dwóch budynków GTBS procedura powinna by taka sama. 
Burmistrz MiG Henryk Piłat - poprosimy p. Antoniego Raka, żeby wycofał tą uchwałę.
Radny Janusz Skrzypiński - dyskusja nad tą uchwałą jest zasadna, ale chciałbym wiedzieć, czy ten projekt zostanie wycofany z porządku obrad przez p. Burmistrza lub radnego Antoniego Raka, czy będzie przedstawiony na sesji Rady Miejskiej? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wszystkie Komisje powinny ustosunkować się do tej uchwały. Jest spotkanie z klubem, na którym będą przedstawione wszystkie opinie komisji. Nie chciałbym dopuścić do dyskusji podczas sesji Rady Miejskiej nad nadaniem nazwy ulicy imieniem takiej osoby, jaką jest Ks. Jerzy Popiełuszko. 
Wobec powyższego Komisja nie zajęła stanowiska.

10/ uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - DRUK Nr 8/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

11/ zmiany uchwały Nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino - rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - DRUK Nr 9/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

12/ zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 m. Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 - DRUK Nr 10/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

13/ zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo - DRUK Nr 11/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

14/ wspierania realizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych - DRUK Nr 12/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

15/ przyjęcia programu „Bezpieczna Gmina” - DRUK Nr 13/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

16/ zmiany uchwały nr XXVIII/391/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 14/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

17/ umorzenia pożyczki udzielonej przez Gminę Gryfino Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie - DRUK Nr 15/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji nie jest w stanie spłacić pożyczki udzielonej przez Gminę Gryfino na podstawie umowy z dnia 11.06.2003 r. i jestem zdania, że należy ją umorzyć.
Radny Józef Gutkowski - pożyczka była udzielona na fundusz płac i miała być zwrócona. Nie może być taka sytuacja, że najpierw udziela się pożyczek dla OWiR, żeby później je umarzać. Uważam, że należy podjąć jakieś kroki odnośnie Ośrodka.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jest podjęta uchwała w sprawie nabycia na mienie gminne od Fundacji obiektów sportowych. Jest koncepcja, aby OWiR był połączony z obiektami sportowymi. Myślę, że za 2 - 3 miesiące sprawa się wyjaśni i będziemy wiedzieć jaki jest stan obiektów sportowych. 
Radny Józef Gutkowski - nie wierzę, że za 2-3 miesiące będzie sprawa klarowna, że zapadnie wyrok II instancji w sprawie Laguny.
Radny Czesław Kapusta - moją propozycją jest, aby wrócić do tematu w momencie wyjaśnienia sprawy z Laguną.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - pozostawiam sprawę do decyzji Państwa. Uważam, że należy pożyczkę umorzyć aby dalej nie ciągnąć tej fikcji.
Przewodniczący Komisji Jan Ragan - umorzenie pożyczki udzielonej OWiR nie zmieni znacząco sytuacji Ośrodka. Zobowiązań jest znacznie więcej niż wynosiła pożyczka, ponieważ łącznie wynoszą 118.674 zł, natomiast sama pożyczka to kwota 53.500 zł. Umorzymy pożyczkę, a co z resztą zobowiązań?
Radny Janusz Skrzypiński - Panie Burmistrzu trzeba sięgnąć pamięcią do historii. Nie może być takiej sytuacji, że gmina ma świadomość i toleruje to, co się dzieje w OWiR. Powtarza się sytuacja z poprzedniej kadencji. To, że taki stan rzeczy był i jest nie znaczy, że tak ma być. Mówię w kontekście sytuacji jaka miała miejsce w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Gryfinie. PUK był spółką gminy i mamy taki stan rzeczy jaki mamy na dzień dzisiejszy. Nie można tak podchodzić, że OWiR jest jednostką, czy zakładem budżetowym gminy i pożyczkę należy umorzyć. Nie może być takiej sytuacji. 
Radny Czesław Kapusta - najbardziej martwi mnie zobowiązanie wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Trzeba coś zrobić, aby to zadłużenie nie narosło.
Radny Janusz Skrzypiński - ja będę nawiązywał do kontekstu PUK-u. Panowie mieliście nauczkę z jedną firmą i drugą firmą. Ja bym jednak apelował o bezwzględność. Razem z Przewodniczącym Komisji chodzimy dziś do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest inny wymiar, a to była spółka gminna.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - OWiR jest natomiast zakładem budżetowym gminy.
Radny Janusz Skrzypiński - Panie Burmistrzu wszystko się zgadza. Apelowałbym o większą odpowiedzialność. Podnosi się rękę i mówi, że mnie tam nie było, ja nie widziałem, nie głosowałem i nie słyszałem. Wcześniej, czy później ktoś zarzuci Radzie Miejskiej, że to był zakład budżetowy gminy i Rada tolerowała taki stan rzeczy. Każdy ma swój głos i swój rozum. To nie jest tak, że się podnosi rękę i mówi się: że wszystko jest w porządku. Dzisiaj siedem osób, które były u władzy w poprzedniej kadencji jest częstymi gośćmi na ul. Małopolskiej w Szczecinie. Jak się podnosi rękę i się cieszy, że przeszło jedno, czy drugie to trzeba się liczyć z późniejszymi konsekwencjami. Trzeba mieć tą świadomość. Wiedzieliśmy w poprzedniej kadencji o stanie zatrudnienia w OWiR, z czego się bierze za duża obsada w administracji, czy biurze. Mieliśmy przykład kiedy Komisja Rewizyjna badała sprawę faktury, na dzień dzisiejszy Rada nie ma wiedzy jak to się zakończyło nie dostarczono informacji na ten temat. Dzisiaj mamy monopol na wiedzę, na mądrość. Dzisiaj przewija się przez prasę, telewizję fala różnych malwersacji i niegospodarności. Nie chciałbym tutaj nikogo umoralniać, bo każdy ma swoją wiedzę, swój rozum i jeden głos, który decyduje 
o tym, czy tak się zachowa, czy inaczej.
Radny Maciej Szabałkin - problem umorzenia pożyczki nie ulepszy sytuacji OWiR. Należy wypracować jakieś rozwiązanie, żeby OWiR w przyszłości był w stanie zapracować na siebie. Niech Pan Burmistrz przedstawi koncepcję restrukturyzacji i wówczas Rada podejmie decyzję.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przedstawię program restrukturyzacji tego ośrodka.
Komisja zaopiniowała negatywnie ww. projekt uchwały.

18/ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 16/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22.
Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały. 
Radny Artur Nycz poprosił o dostarczenie szczegółowych wyliczeń, na co dokładnie wydatkowano kwotę 41.368 zł przeznaczoną na obsługę Seminarium Historycznego „Gryfino na przestrzeni wieków”.
Materiał został przygotowany i dostarczony radnemu po posiedzeniu Komisji.
Ww. materiał stanowi załącznik nr 23.
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

19/ zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. - DRUK Nr 17/XXIX.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24.
Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

Po wysłuchaniu wyjasnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowiska, które stanowią załącznik nr 25.

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Członkowie komisji otrzymali odpowiedzi na pytania i wnioski wypracowane na posiedzeniu Komisji w dniu 10 grudnia 2004 r. 
Ww. materiały stanowią załącznik nr 26.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.                                                      PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

                                                                      Jan Ragan

Protokółowała
Referent
Agnieszka Grzegorczyk