Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 22.07.2005 r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Informacja Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami na temat przygotowania do "Żniw 2005" i skupu płodów rolnych.

III. Informacja na temat bieżących inwestycji realizowanych przez Gminę Gryfino - DRUK Nr 1/XXXVIII.

 • uwagi i wnioski.

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał  w sprawie:

 1. desygnowania kandydata do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK Nr 2/XXXVIII,
 2. desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji  Mieszkaniowej - DRUK Nr 3/XXXVIII,
 3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 5 m. Gryfino - DRUK Nr 4/XXXVIII,
 4. nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Czepino - DRUK Nr 4-1/XXXVIII,
 5. nabycia na mienie gminne w drodze wykupu, części nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 - DRUK Nr 4-2/XXXVIII.
 6. podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania realizacji drogi ekspresowej S-3  - DRUK Nr 5/XXXVIII.
 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna - DRUK Nr 6/XXXVIII.
 8. ratyfikacji umowy o współpracy między Miastem Sambor a Miastem i Gminą Gryfino - DRUK Nr 7/XXXVIII.
 9. zmiana budżetu gminy na 2005 rok. - DRUK Nr 8/XXXVIII.
 10. zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2005 r. - DRUK Nr 9/XXXVIII.

V. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.