Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 21.10.2005 r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Dyskusja na temat stref podatkowych oraz wielkości podatków i opłat lokalnych na 2006 r.

III. Informacja o stanie realizacji Uchwały Nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej  w Gryfinie z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XLII.

 • uwagi i wnioski.

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę - DRUK Nr 3/XLII,
 2. zmiany Uchwały Nr XXIX/385/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 4/XLII,
 3. zmiany Uchwały Nr XXIX/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku środków transportowych, w Gminie Gryfino - DRUK Nr 5/XLII,
 4. określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru -  DRUK Nr 6/XLII,
 5. zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa - DRUK Nr 7/XLII.
 6. zaopiniowania powołania obszaru ochrony siedliskowej "Dolna Odra" do sieci Natura 2000 - DRUK Nr 8/XLII.
 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "STARE BRYNKI - CZEPINO" w rejonie miejscowości Stare Brynki w obrębach Czepino i Stare Brynki, gmina Gryfino oraz uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie: Nr XLIX/596/02 z dnia 10 października 2002 r. i Nr XIV/188/03 z dnia 30 października 2003r. - DRUK Nr 9/XLII.
 8. zmiany uchwały Nr XXV/345/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 września 2004 r. w sprawie programu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino na lata 2004 - 2006 - DRUK Nr 10/XLII.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.