Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2005 r. oraz realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 r.

III. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku - DRUK NR 2/L.
- uwagi i wnioski.

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmiany Statutu Gminy Gryfino - DRUK NR 3/L,
  2. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich - DRUK NR 4/L.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.