Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 24 października 2006 r. godz. 1300

 

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXV/345/04 w sprawie Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego na lata 2004-2006 – DRUK Nr 1/LVII.

 • uwagi i wnioski.

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - DRUK Nr 2/LVII.
 2. zmiany Statutu Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie - DRUK Nr 3/LVII.
 3. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Gryfino - DRUK Nr 4/LVII,
 4. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 Daleszewa - DRUK Nr 4-1/LVII
 5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna - DRUK Nr 5/LVII.
 6. aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 6/LVII.
 7. wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie - DRUK Nr 7/LVII.
 8. zmian w budżecie gminy na 2006 r. - DRUK Nr 8/LVII.
 9. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu – „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej „EUROBOISKA” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Nr Z/2.32/III/3.5.1/378/05 - DRUK Nr 9/LVII.
 10. zmian w budżecie gminy na 2006 r. - DRUK Nr 10/LVII.
 11. przekształcenia zakładu budżetowego - Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie w jednostkę budżetową - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie - DRUK Nr 11/LVII.
 12. nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie - DRUK Nr 12/LVII.
 13. przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2006 rok - DRUK Nr 13/LVII.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.