Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

na posiedzeniu w dniu 9 grudnia  2002 r. o godz. 1430.

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ Wybór zastępcy przewodniczącego komisji

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003 - DRUK Nr 3/II.

2/ ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2003 oraz trybu i terminów jego poboru - DRUK Nr 4/II.

3/ ustalenia średniej ceny skupu żyła, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2003 oraz w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej - DRUK Nr 5/II

4/ określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2003 - DRUK Nr 6/II

5/ określenia dziennej stawki oploty targowej w 2003 r. oraz zasad jej ustalania i poboru - DRUK Nr 7/II.  2 wersja

6/ zmiany budżetu gminy na 2002 r. - DRUK Nr 8/II

7/ przyjęcia zmian w uchwale Nr XXXIX/525/02 z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra S,A.   na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK Nr 9/II.

8/ uchylenia uchwały Nr XLVII/590/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od współwłaścicieli części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej /obręb nr3/- DRUK Nr 10/II,

9/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I- go /obręb nr 5/ - DRUK Nr 11/II.

10/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 45/3, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 - DRUK Nr 12/II

11/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 149/4, położonej w Gryfmie w obrębie Steklno - DRUK Nr 13/II

12/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Pniewo - DRUK Nr 14/II

13/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów - DRUK Nr 15/II

14/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gry/ino, terenu działek Nr 53/1 i 52/1 oraz części dziatki nr 267/1 w obrębie Borzym gmina, Gryfino - DRUK Nr 16/II.

15/ uchwały Nr XXXIII/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w pianie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obręb 3 - działki nr: 125, cześć 118 i 267/1 - DRUK Nr 17/II.

16/ uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfino - DRUK Nr 18/II

17/ wezwania do unieważnienia uchwały nr 1/3/02 Kody Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej - DRUK Nr 19/II

III. Opracowanie propozycji do planu pracy Rady i projektu planu pracy Komisji na 2003 r.

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.