Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Planowania, Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska 

na posiedzeniu w dniu 18.12.2002r. godz. 1045

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum, 

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2003 rok.

 

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwal w sprawie: 

1/ projektu budżetu gminy na rok 2003 - DRUK   Nr 3/III

2/ zmiany budżetu gminy na 2002 rok - DRUK Nr 4/III.

3/ ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2003 rok - DRUK Nr 5.

- uwagi i wnioski,

4/ planów pracy Komisji Rady na 2003 rok - DRUK Nr 6/III.

- uwagi i wnioski,

5/ gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - DRUK Nr 7/III.

6/ trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań - DRUK  Nr 8/III

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.