Protokół nr 3/03

Protokół nr 3/03

PROTOKÓŁ   nr   3/03

z   posiedzenia   Komisji   Planowania   Przestrzennego, Gospodarki   Komunalnej,   

Inwestycji   i   Ochrony   Środowiska   na   posiedzeniu w   dniu   14   stycznia   2003r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny   Kazimierz   Fischbach.

Stwierdził   prawomocność   obrad,   gdyż   na   stan   Komisji   6   radnych   w   posiedzeniu   uczestniczyło   5   radnych.   Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi - zał.   nr   1.

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udzial   wzięli:

1/ Z-ca   Burmistrza   MiG   Eugeniusz   Kuduk,

2/ Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk,

3/ Naczelnicy   Wydziału:   Czesława   Subocz,   Ryszard   Woldański,   Krystian   Kosiński.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   porządek   obrad.   Wprowadził   pkt. o   wyjaśnienie   spraw   związanych   z   wysłanymi   deklaracjami   podatku   od   nieruchomości.- zał. nr   2.

 

ppkt.2.

Protokół   z   poprzedniego   posiedzenia   przyjęto   bez   uwag.

 

Ad. II. Ocena   realizacji   uchwały   w   sprawie   polityki   zasad   wynajmowania   lokali   wchodzących   w   skład   mieszkaniowego   zasobu   gminy   Gryfino.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   informację   w/w   punkcie.   Informacja   stanowi   - zał. nr   3.

Na   pytania   radnych   w/w   punkcie   dodatkowych   wyjaśnień   udzielił   Naczelnik   Wydziału Ryszard   Woldański.

Przewodniczący   Komisji   - ile   osób   oczekuje   na   mieszkania   komunalne.

Naczelnik   Wydziału - na   dzień   dzisiejszy   na   mieszkania   komunalne   oczekuje   90   rodzin.

Aby   otrzymać   mieszkanie   komunalne   należy   spełnić   kilka   warunków   tj.   od   wysokości   dochodów   na   osobę   oraz   powierzchni   nie   przekraczającej   5m2   na   osobę.

 

Ad. III. Ocena   realizacji   uchwały   w   sprawie   ustalenia   zasad   polityki   czynszowej.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   informację   w/w   punkcie,   która   stanowi - zał. nr   4.  

Po   przedstawieniu   dodatkowej   informacji   przez   naczelnika   wydziału   Komisja   stwierdza,   że   polityka   zasad   wynajmowania   lokali   wchodzących   w   skład mieszkaniowego   zasobu   gminy   Gryfino   oraz   czynszów   jest   prowadzona   zgodnie   z   uchwałami.

Przewodniczący   Komisji   - podatnicy   podatku   od   nieruchomości   skarżą   się,   że   wysłane   formularze   nie   zawierają   objaśnienia,   szczegółowej   instrukcji   o   wypełnieniu   formularza, gdyż   druk   jest   mało   czytelny.  

Radny   Jan   Bielecki   -   wysłane   formularze   podatku   od   nieruchomości   są   trudne   do   wypelnienia.   Podatnicy   nie   wiedzą   jak   je   wypełnić.   Rada   uchwaliła   stawki   podatku,   a   nie   wzór   formularza.   Uważam,   że   druk   jest   nieczytelny.

Naczelnik   Wydziału   Krystian   Kosiński - na   podstawie   wzorów   z   innych   gmin   przygotowano   deklarację   podatku   od   nieruchomości.

Po   wysłuchaniu   informacji   w   sprawie   wysłanych   deklaracji   podatku   od   nieruchomości,   Komisja   uważa,   że   w   prasie   powinien   ukazać   się   artykuł   nt. wypełniania   deklaracji   podatku   od   nieruchomości.

                                              

Komisja   przedstawiła   wniosek   w   sprawie   deklaracji   dla   z-cy   burmistrza   Eugeniusza   Kuduka   celem   załatwienia.

Radny   Zdzisław   Kmieciak - przy   omawianiu   projektu   uchwały   w   sprawie   opłaty   skarbowej   wprowadzono   radnych   w   błąd   gdyż   skarbnik   informowała,   że   opłatę   targową będą   płacić   osoby   którzy   będą   sprzedawać   płody   rolne   ze   samochodu   lub   koszyka.

Po   podjęciu   uchwały   okazało   się,   że   opłatę   targową   będą   opłacać   wszyscy   handlujący   na   targowisku.   Czy   osoba   handlująca   na   targowisku   zapłaci   więcej   w   2003 roku   aniżeli płaciła   w   2002   roku.   Ile   wynosi   podwyżka.  

Naczelnik   Wydziału   Krystian   Kosiński - zgodnie   z   przepisami   na   targowisku   opłatę   targową   płacą   wszyscy   którzy   nie   są   podatnikami   podatku   od   nieruchomości.

Od   2003 roku   opłata   targowa   została   zróżnicowana   w   zależności   od   sprzedaży   artykułów.   Podatnik   może   również   wybrać   abonament   miesięczny.  

W   ubiegłym   roku   właściciele   kontenerów   płacili   podatek   od   nieruchomości   w   wysokości   15,00,- zł   za   1m2   rocznie.   Zgodnie   z   nowymi   przepisami   od   2003   roku właściciele   kontynerów   nie   płacą   podatku   od   nieruchomości,   są   obciążeni   opłatą   targową.

Radny   Wiesław   Celmer   - opłata   targowa   wzrosła   około   500%.   Jeżeli   na   Komisji   radni   by   zostali   dokladnie   poinformowani   o   wzroście   opłaty   targowej   wówczas   nie   podjęto   by   uchwały   o   wysokości   opłaty   jaką   nam   zaproponowano.  

Naczelnik   Wydziału   Czesława   Subocz - w   ustawie   o   podatku   lokalnym   jest   zapis,   że   zwolnieni   są   od   opłaty   targowej   ci,   którzy   są   podatnikami   podatku   od   nieruchomości.   Zgodnie   z   przepisami   podatku   od   nieruchomości   wszystkie   kontenery   na targowisku   nie   podlegają   podatkowi   od   nieruchomości.  

Radny   Zdzisław   Kmieciak -   uważam,   że   powinniśmy   ponownie   omówić   uchwałę   o   oplacie   targowej   z   udziałem   osób   handlujących   na   targowisku. Na   Komisji   przy   omawianiu   projektu   uchwały   o   opłacie   targowej   radni   zostali   wprowadzeni   w   błąd,   ponieważ   dokładnie   nie   poinformowano   o   ile   zwiększa   się   opłatę,   kto   będzie   płacił.

 

Ad. IV. Wypracowanie   stanowiska   w   sprawie   funduszu   poręczeń   kredytowych   dla małych   i   średnich   przedsiębiorstw.                                        

Informacja   nt. poręczeń   kredytowych   jest   zawarta   w   zał.   5.

Dodatkowych   wyjaśnień   w/w   sprawie   udzieliła   Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk.

Po   wysłuchaniu   informacji   Komisja   pozytywnie   ocenia   o   wstąpienie   gminy   Gryfino   do Zachodniopomorskiego   Regionalnego   Funduszu   Poręczeń   Kredytowych.

 

Ad. V. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

Radny   Kazimierz   Płonka   - zgodnie   ze   statutem   radni   powinni   otrzymać   materiały   sesyjne   na   7   dni   przed   sesją,   a   nie   w   ostatniej   chwili.

Przewodniczący   Komisji   ustalił   terminy   Komisji   na   dzień 28.01.2003r. godz.10,15 w   m-cu   lutym   18.02.2003r. godz. 10,15   -   temat   z   planu   pracy.   Dnia    25.02.2003r. godz. 10,15    nt.   materiałów   sesyjnych.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz   Fischbach

Protokółowała   inspektor

        Janina   Kuś