Protokół nr 5/03

Protokół nr 5/03

PROTOKÓŁ   nr 5/03

Komisji   Planowania   Przestrzennego, Gospodarki   Komunalnej, 

Inwestycji   i   Ochrony   Środowiska   odbytego   w   dniu   18.02.2003r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny   Kazimierz   Fischbach.

Stwierdził   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   6   radnych   w   posiedzeniu   uczestniczyło   3   radnych   co   stanowi   quorum.   Lista   obecności   radnych   stanowi   - zał. 1.

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięli;

1/ Z-ca   burmistrza   MiG   Eugeniusz   Kuduk,

2/ Z-ca   naczelnika   Ewa   Kubiak,

3/ Kierownik   referatu   Teresa   Drążek.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   porządek   obrad,   który   stanowi   - zał. nr   2.

 

ppkt.2.

Protokół   z   poprzedniego   posiedzenia   przyjęto.

 

Ad. II. Informacja   nt. zmian   w   planie   zagospodarowania   przestrzennego   m i g   Gryfino.

/ plan   na   2003 rok, lata   przyszłe /.

Na   pytania   radnych   w/w   punkcie   informacji   udzieliła   kierownik   referatu   Teresa   Drążek.

Przewodniczący   Komisji - jakie   zmiany   w   planie   bedą   robione   na   2003   rok.

Radny   Jan   Bielecki - co   przewiduje   się   w   planie   na   przyszłość.   Uważam, że   za   mało środków   finansowych   przeznacza   się   na   zmiany   w   planach.   W   budżecie   na   2003   rok   zabezpieczono   kwotę   300.000,- a   już wydatkowano   kwotę   217.000,-.

Kierownik   referatu   Teresa   Drążek - w   tej   chwili   robimy   zmiany   dla   całej   gminy z   wyłączeniem   niektórych   terenów, które   są   zawarte   w   uchwale.   Następnie   będzie   opracowany   plan   miejscowy   dla   całej   gminy.   Kwotę   217.000,-   wydatkowano   na   umowy   zawarte   w   ubiegłym   roku,   a   plany   realizowane   są   w   bieżącym   roku.

Zmiany   w   planach   są   robione   w   ciągu   roku   lub   dwóch   lat.   Kwota   30.000,-   zostanie przeznaczona   dla   Cechu   na   pomoc   dla   przedsiębiorców.   Jeżeli   w   budżecie   wygospodaruje   się   dodatkowe   środki   finansowe   to   wystąpimy   aby   przy   zmianach w   budżecie   zabezpieczyć   na   realizację   planów.

Komisja   ustaliła,   że   na   kolejne   posiedzenie   zostanie   przedstawiona   informacja   nt. zmian   w   planie   terenów   Górny   Taras.

 

Ad. III. Informacja   nt. inwestycji   i   remontów   zaplanowanych   w   budżecie   z   zakresu   oświaty,   gospodarki   komunalnej,   remontów   mieszkań   i   adaptacji   lokali.

Informacja   stanowi   zał. nr   3.

Na   pytania   radnych   w/w   punkcie   odpowiedzi   udzieliła   z-ca   naczelnika   wydziału

Ewa   Kubiak - przed   przystąpieniem   do   wykonania   zadania   jest   przygotowany   materiał nt. kosztów, remontów   w   szkołach,   wymiany   okien   w   szkołach.   W   roku   bieżącym   zostanie   zakończone   zadanie - rozbudowa   szkoły   w   Chwarstnicy.   W   układzie   rzeczowym budżetu   przewidziano   środki   finansowe   na   remonty   budynków   komunalnych   wraz   z   dociepleniem.   W   zakresie   rzeczowym   dróg   wymienia   się - drogę   w   Krzypnicy,   Czepina, modernizacja   ulic: Lechicka, Ogrodowa, Słowackiego   i   Kwiatowa.   W   budżecie   na   drogi   zaplanowano   kwotę   1 mln zł,-. Ulica   Kwiatowa   należy   do   kompetencji   powiatu,   dlatego   wystąpiliśmy   do   powiatu   o   partycypację   w   kosztach   zadania.  

Trzeci   rok   są   realizowane   wiaty   na   przystankach. Zawarto   porozumienie   z   koleją   na   postawienie   wiaty   w   Czepinie.   W   roku   bieżącym   rozpocznie   się   adaptacja   hotelu „ pod   Platanem”   na   mieszkania.   W   innych   miejscowościach   też   będą   prowadzone   prace   modernizacyjne   obiektów   komunalnych   z   przeznaczeniem   na   mieszkania.   W   roku   bieżącym   realizowane   są   plany   zagospodarowania   przestrzennego   dla   całej   gminy   oraz   obwodnicy   dla   miasta.   Na   dzień   dzisiejszy   został   rozstrzygnięty   przetarg   na   opracowanie   uzbrojenia   terenów   dla   Pniewa,   Żórawek,   działki   dla   osiedla „Północ”   II   i   III   etap.

Po   uchwaleniu   planu   dla   miejscowości   Wełtyń   przewiduje   się   opracowanie   uzbrojenia   terenów.   Uporządkowania   wymagają   sprawy   odłączenia   kanalizacji   deszczowych   od   sanitarnych   w   mieście.   W   roku   bieżącym   rozpocznie   się   rozbudowa   oczyszczalni   ścieków   i   kanalizacji   dla   północy   gminy. W   pierwszej   połowie   maja   odbędzie   się   przetarg   na   realizację   zadania   rozbudowa   oczyszczalni   ścieków.

W   układzie   wykonawczym   budżetu   przewiduje   się   projekt   adaptacji   obiektu   MDK.

Radny   Zdzisław   Kmieciak -   w   jakim   terminie   zostaną   usunięte   usterki   na   drodze w   Czepinie.   Ulica   Polna   w   Żabnicy   nie   jest   oznakowana   dla   dużych   samochodów. Jakie   planuje   wykonać   się   remonty   w   szkole   w   Żabnicy.

Z-ca   naczelnika   wydziału   Ewa   Kubiak - w   najbliższym   czasie   odbędzie   się   spotkanie z   Dyrekcją   Dróg   i   Autostrad   celem   załatwienia   sprawy   dróg.

W   sprawie   oznakowania   ulicy   Polnej   w   Żabnicy,   wystąpiono   do   starostwa   celem   załatwienia   sprawy.   W   szkole   w   Żabnicy   zostanie   przeprowadzone   malowanie   pomieszczeń,   wymiana   posadzki.

 

Ad. IV. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

Komisja   wysłuchała   informacji   z-cy   burmistrza   Eugeniusza   Kuduka   na   temat   podziału   środków   finansowych   w   wysokości   50.000,-   wydzielonej   z   kwoty   500.000,-   zabezpieczonej   w   budżecie   na   2003 rok   na   kulturę   fizyczną   i   sport.

Komisja   zapoznała   się   z   propozycjami   podziału   środków   finansowych   przeznaczonych na   kulturę   fizyczną   i   sport   w   2003   roku.   Zestawienie   propozycji   podziału   środków   finasnowych   na   poszczególne   kluby   i   organizacje   stanowi   -   zał. nr   4.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu   Przewodniczący   stwierdził,   że   porządek   obrad wyczerpano   w   całości   zamknął   posiedzenie.

 

 

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 Kazimierz   Fischbach

 Protokółowała

  inspektor

 Janina   Kuś