Protokół nr 6/03

Protokół nr 6/03

PROTOKÓŁ   nr 6/03

z   posiedzenia   Komisji   Planowania   Przestrzennego, Gospodarki   Komunalnej, 

Inwestycji   i   Ochrony   Środowiska odbytego   w   dniu   25. 02. 2003r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny   Kazimierz   Fischbach.

Stwierdził   prawomocność   obrad,   gdyż   na   stan   Komisji   6   radnych   w   posiedzeniu   uczestniczyli   wszyscy.   Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   - zał. nr   1.

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

1/ Z-ca   Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Eugeniusz   Kuduk,

2/ Z-ca   naczelnika   wydziału   Ewa   Kubiak,

3/ Kierownik   referatu   Teresa   Drążek,

4/ Helena   Pasztaleniec.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   porządek   obrad,   zaproponował   omówienia   dodatkowych   uchwał   w   sprawie:

- zmiany   uchwały   Nr   IV/66/03   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30.01.2003r. w   sprawie   udzielenia   poręczenia   spłaty   kredytu   na   budowę   mieszkań   na   wynajem   dla Banku   Gospodarstwa   Krajowego   z   tytułu   zaciągniętego   kredytu   przez   Gryfińskie Towarzystwo   Budownictwa   Społecznego   sp. z o.o w   Gryfinie   -   druk   nr   11,

- nadania   imienia   Publicznemu   Gimnazjum w Gryfinie,   przy   ul. Iwaszkiewicza   70, druk 12

- przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania  przestrzennego   m i g   Gryfino,   terenów   w   obrębach:   Wełtyń   II,   Nr 4   miasta   Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, gmina   Gryfino,   na   trasie   projektowanego, nowego   przebiegu drogi   krajowej   nr   31 - druk   nr   13,

- zmiany   uchwały   Nr XLIX/641/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   10.10.2002r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania przestrzennego   m i g   Gryfino - terenów   w   obrębie   Żórawie - druk   nr   14.

Porządek   obrad   stanowi - zał. nr   2.

 

ppkt.2.

Protokół   z   poprzedniego   posiedzenia   przyjęto.

 

Ad. II. Informacja   o   stanie   realizacji   uchwały   nr   XXXVIII/511/01   z   dnia   31.12.2001r. w   sprawie   założeń   do   planu   zaopatrzenia   m i g   Gryfino   Gryfino   w   ciepło, energię elektryczną   i   paliwa   gazowe - druk   nr   1.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   informację   w/w   punkcie,   która   jest   zawarta   w   zał. nr   3.

Na   pytania   i   wątpliwości   radnych   w/w   punkcie   wyjaśnień   udzieliła   z-ca   naczelnika   wydziału   Ewa   Kubiak.

Radny   Wiesław   Celmer - jak   wynika   z   zapisów   zawartych   w   informacji,   że   w   trakcie   projektowania   jest   gazyfikacja   miejscowości   Pniewo,   Żórawki.   Czy   nie   można   zrobić   kompleksowo   włączając   do   gazyfikacji - koniec   ulicy   Łużyckiej.

Z-ca   naczelnika   wydziału   Ewa   Kubiak - chcąc   zaprojektować   gazyfikację   dla   Pniewa, Żórawek   to   należy   podjąć   szersze   działania.   Działania   polegają   na   wybudowaniu   sieci   średniego   ciśnienia   w   ulicy   Łużyckiej.   Warunkiem   realizacji   gazociągu   Pniewo, Żórawki jest   modernizacja   sieci   gazowej   ulicy   Łużyckiej   z   możliwością   dokonywania   nowych   podłączeń   ulicy   Czechosłowackiej   i   inne   końcówki   ulic.   Gmina   prowadziła   wstępne   rozmowy   z   zakładem   gazowniczym   na   realizację   nowych   sieci   gazowych.

Komisja   zapoznała   się   z   informacją,   przyjęła   do   wiadomości.

 

Ad. III. Wypracowanie   stanowiska, opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał   w   sprawie:

Materiał   informacyjny   w/w   punkcie   radni   otrzymali   na   piśmie   wraz   z   zawiadomieniem o   posiedzeniu   Komisji.   Przewodniczący   Komisji   przedstawił   projekty   uchwał,   które   są zawarte   od   zał. nr   4   do   nr   20.

Na   pytania   i   wątpliwości   radnych   odnośnie   projektów   uchwał   dodatkowych   wyjaśnień udzieliły: z-ca   burmistrza   Eugeniusz   Kuduk, z-ca   naczelnika   wydziału   Ewa   Kubiak, kierownik   referatu   Teresa   Drążek,   inspektor   Helena   Pasztaleniec.

- przedstawione   projekty   uchwał   druk   nr   2, 3, 4, 5   - Komisja   zaopiniowała   pozytywnie.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zmiany   uchwały   druk   nr   6   nowa   wersja  ze   zmianą   w   §   1   z   podpunktem   29.

Kierownik   referatu   Teresa   Drążek - dlatego   przygotowano   nową   wersję   gdyż   jest   to   uchwała   zmieniająca   uchwałę   o  sporządzeniu   planu   miejscowego.   Przygotowano   również nową   uchwałę   w   sprawie   wprowadzenia   do   planu   obwodnicy   dla   miasta.   Prace   nad   zmianami   w   planie   trwają   długo, aby   przyśpieszyć   realizację   obwodnicy   przygotowaliśmy   projekt   uchwały   na   najbliższą   sesję   Rady.

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   w/w   projekt   uchwały.

- przedstawione   projekty   uchwał   druk   nr   7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8, 9, 10, 11.      

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   w/w   projekty   uchwał.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   nadania   imienia   Publicznemu   Gimnazjum w   Gryfinie   druk   nr   12.

Przewodniczący   Komisji   - dlaczego   proponuje   się   nadania   dla   Gimnazjum   imienia   „ Olimpijczyków,   a   nie   innej   nazwy.

Z-ca   Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Eugeniusz   Kuduk  - uczniowie,   grono   pedagogiczne   oraz   komitet   rodzicielski   wybrali   nazwę   dla   Gimnazjum, a dyrektor   Gimnazjum   wystąpiła   z wnioskiem   do   wydziału   edukacji.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany  w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   m i g   Gryfino, terenów   w   obrębach Wełtyń II,   Nr 4   miasta   Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, gmina   Gryfino, na   trasie projektowanego, nowego   przebiegu   drogi   krajowej   nr   31 - druk   nr   13.

Radny   Kazimierz   Płonka - czy   jest   możliwe   wprowadzenia   przy   planowanej   obwodnicy od   drogi   wełtyńskiej   do   Pniewa   funkcji   pod   budowę   hotelu, zajazdu   lub   nawet   CPN.

Kierownik   referatu   Teresa   Drążek  - na   dzień   dzisiejszy   w   studium   zagospodarowania przestrzennego   tereny   planowanej   obwodnicy   są   gruntami   rolnymi.   W   większości   grunta   należą   do   Agencji   Własności   Rolnej   Skarbu   Państwa,   a   część   gruntów   jest   prywatnych, gminnych   działek   nie   ma.   

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   w   wyniku   dyskusji   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie w/w   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zmiany   uchwały   z   dnia   10.10.2002r.  w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania przestrzennego   m i g   Gryfino - terenów   w   obrębie   Żórawie   druk   nr   14.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   w/w   projekt   uchwały.

Kierownik   referatu   Teresa   Drążek   przedstawiła   plan   zagospodarowania   przestrzennego terenów   Górnego   Tarasu,   a   dotyczy:   zabudowy   mieszkaniowej   jednorodzinnej   przy  ulicy   Mickiewicza,   ulica   Jana   Pawła   II,   Krasińskiego - budowa   kompleksu   garażowo-usługowego. Komisja   zapoznała   się   z   w/w   planem.

 

Ad. IV. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

Radny   Zdzisław   Kmieciak - czy   jest   informacja   w   sprawie   usterek   drogi   nr   31   na   odcinku   Czepino.

Z-ca   naczelnika   wydziału   Ewa   Kubiak - pomimo   ustalonego   terminu   odbioru   robót końcowych   firma   „Bigbud”   nie   zgłosiła   się.   Firma   miała   wyznaczony   termin   usunięcia   usterek   do   dnia   15.01.br. nie   usunęła   usterek.   W   uzgodnieniu   z   Generalną   Dyrekcją Dróg   w   przyszłym   tygodniu   ustalono   spotkanie   na   którym   zostaną   podjęte   czynności   co   należy   zrobić   aby   załatwić   sprawę   zgłoszonych   usterek.

Radny   Zdzisław   Kmieciak - chcę   uczestniczyć   w   spotkaniu,   które   ma   się   odbyć z   Generalną   Dyrekcją   Dróg   Publicznych.

Z-ca   naczelnika   wydziału  Ewa   Kubiak  -   na   spotkanie   poprosimy   wszystkich   którzy   są   wyszczególnieni   w   protokole   końcowym   odbioru   robót.

Radny   Jan   Bielecki - w   parku   miejskim   w   niektórych   miejscach   przechodnie   wydeptali   ścieżki.   Proponuję   aby   w   tych   miejscach   zrobić   utwardzony   chodnik.

Należy   zabezpieczyć   młode   drzewka   posadzone   w   parku   miejskim   oraz   na   terenie   miasta,   gdyż   są   łamane   i   niszczone.

Z-ca   Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Eugeniusz   Kuduk    - robimy   chodniki   w   miejscach wydeptanych   ścieżek   przez   pieszych   tam   gdzie   jest   to   możliwe.

Radny   Zdzisław   Kmieciak - uważam,   że   nasza   Komisja   powinna   otrzymać   informację od   klubów   sportowych, LZS, organizacji   sportowych,   stowarzyszeń   nt. wykorzystania   środków   finansowych   otrzymanych   z   budżetu   gminy   w   formie   dotacji   za   2002 rok.

 

Komisja   prosi   o   dostarczenie   dla   radnych   Komisji   Planowania   informacji   z  rozliczenia   przez   kluby   sportowe, organizacje   sportowe, LZS   oraz   stowarzyszenia z  dotacji   przyznanej   na   kulturę   fizyczną   za   2002 rok   nt. sportu.

Z-ca   Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Eugeniusz   Kuduk - w   roku   bieżącym   zastosowałem   nowe   zasady   rozliczania   ze   środków   finansowych   przyznanych   na   sport. Co   kwartał kluby   sportowe   będą   rozliczać   się   ze   środków   finansowych   przyznanych   z   budżetu   na   kulturę   fizyczną i  sport   w   formie   dotacji.   Do   rozliczenia   zostaną   dołączone   kserokopie rachunków.   Kluby   będą   otrzymywać   środki   finansowe   co   kwartał   z   których   muszą   się   rozliczać   na   co   zostały   wydatkowane.   Ustalono,   że   na   koszty   administracji   kluby   mogą   przeznaczyć   do   20%   przyznanych   środków   finansowych,   a   pozostałe   środki   finansowe   muszą  być   wydatkowane   na   sport.   Środki   finansowe   przyznane   na   kulturę   fizyczną w   roku   bieżącym   będą   kontrolowane   czy   zostały   wydatkowane   zgodnie   z   zadaniem   tj. na   sport.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu   Przewodniczący   Komisji   stwierdził,   że   porządek obrad   wyczerpano   w   całości   zamknął   posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz   Fischbach

 Protokółowała   inspektor

       Janina   Kuś