Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Planowania, Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska 

na posiedzeniu w dniu  18.03.2003r. o godz. 1015.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum, 

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Zapoznanie się z gospodarka odpadami na terenie gminy z uwzględnieniem wysypiska śmieci.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.