Protokół nr 7/03

Protokół nr 7/03

PROTOKÓŁ   nr 7/03

z   posiedzenia   Komisji   Planowania   Przestrzennego, Gospodarki   Komunalnej, 

Inwestycji   i   Ochrony   Środowiska odbytego   w   dniu   18 marca   2003r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny   Kazimierz   Fischbach.

Stwierdził   prawomocność   obrad,   gdyż   na   stan   Komisji   6   radnych   w   posiedzeniu   uczestniczyło   5   radnych   co   stanowi   quorum.   Lista   obecności   radnych   stanowi   - zał. nr 1

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

1/ Przedstawiciel   Przedsiębiorstwa   Usług   Komunalnych   Maria   Mikołajczak,

2/ Przedstawiciel   PUK   Jadwiga   Kuszuta,

3/ Naczelnik   Wydziału   Ryszard   Woldański,

4/ Inspektor   Janina   Major.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   porządek   obrad,   który   stanowi   - zał. nr   2.

 

ppkt.2.

Protokół   z   poprzedniego   posiedzenia   przyjęto.

 

Ad. II. Zapoznanie   się   z   gospodarką   odpadami   na   terenie   gminy   z   uwzględnieniem   wysypiska   śmieci.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   informację   w/w   punkcie,   która   stanowi   - zał. nr   3.

Na   pytania   radnych   w/w   sprawie   odpowiedzi   udzielały:   przedstawiciele   PUK  

Jadwiga   Kuszuta   i   Maria   Mikołajczak   oraz   naczelnik   wydziału   Ryszrad   Woldański   i   inspektor   Nina   Major.

Radny   Jan   Bielecki   -   ponieważ   96 %   powierzchni   kwatery   jest   zapełniona   to   na   jaki   czas   starczy   pozostałe   6%   powierzchni   obecnej   kwatery   do   gromadzenia   odpadów   komunalnych.

Inspektor   Janina   Major - na   dzień   dzisiejszy   są   dokonywane   zmiany   w   planie   zagospodarowania   przestrzennego   w   celu   przygotowania   kolejnej   kwatery   na   wysypisku śmieci.

Naczelnik   Wydziału   Ryszard   Woldański - na   wysypisko   śmieci   są   wożone   odpady   od oczyszczalni   ścieków   na   III   kwaterę.   W   przyszłości   odpady   te   będą   suszone   wówczas   nie   będzie   problemu   z   III   kwaterą,   którą   będzie   można   wykorzystać   na   składowisko   odpadów.   Natomiast   na   kwaterze   II,   która   jest   pusta   przedsiębiorstwo   podejmuje   działania   w   celu   przygotowania   sortowni,   aby   śmieci   przywożone   na   wysypisko   były   sortowane.   Posiadamy   informację,   że   został   opracowany   krajowy   plan   ochrony   środowiska.   Na   dzień   dzisiejszy   został   wyłożony   wojewódzki   plan   ochrony   środowiska.

Są   podejmowane   działania   celem   przygotowania   powiatowego   planu   ochrony   środowiska

Po   uchwaleniu   powiatowego   planu   ochrony   środowiska,   jeżeli   minie   6   miesięcy   wówczas   gmina   będzie   musiała   opracować   gminny   plan   ochrony   środowiska   i   gospodarki   odpadami.   W   wojewódzkim   planie   ochrony   środowiska   jest   zawarty   zapis, że   na   terenie   województwa   zachodniopomorskiego   będzie   docelowo   od   6   do   11   składowisk,   a   małe   wysypiska   będą   zamykane.   Jak   wynika   
ze   wstępnej   rejonizacji   terenu   powstaną   duże   wysypiska   np. Szczecin - Police,   gmina   Gryfino   wraz   z   powiatem zostanie   połączony   
z   powiatem   pyrzyckim.  

Radny   Mieczysław   Sawaryn -   powiatowe   docelowe   wysypisko   jakiej   powierzchni   powinno   być.   Do   ilu   km   warto   wozić   odpady   komunalne.

Inspektor   Janina   Major - powiat   Myślibórz   posiada   wysypisko   o   pow.   20   ha   we   współpracy   z   gminą   Myślibórz.   Koszt   transportu   odpadów   komunalnych   jest   wyliczany   na   podstawie   udziału   mieszkańców   korzystających   ze   składowiska.   Im   więcej   mieszkańców   bierze   udział   w   składowisku   gromadzenia   odpadów   lub   funkcjonowania   danego   zakładu   to   koszty   są   mniejsze   gdyż   rozdziela   się   na   poszczególne   osoby.

Radny   Jan   Bielecki -   na   ulicy   Krasińskiego   - Asnyka   przy   skrzyżowaniu   pojemniki   do   segregacji   po   2   dniach   są   pełne.   Proponuję   aby   w   tym   miejscu   postawić   większe   pojemniki   ponieważ   te,   które   są   ustawione   szybko   zapełniają   się.

Naczelnik   Wydziału   Ryszard   Woldański - w   przyszłości   około   70 %   odpadów   będzie   odzyskiwana,   segregowana   ponieważ  
w   śmieciach   znajdują   się   różne   odpady   w   tym   również   niebezpieczne.

Radny   Jan   Bielecki - uważam,   że   nasza   Komisja   powinna   dokonać   przeglądu   wysypiska   śmieci.

Radny   Kazimierz   Płonka - na   wysypisku   śmieci   zakupiono   ręczną   prasę.   Wydajność   ręcznej   prasy   jest   mała.

Przedstawiciel   PUK   Jadwiga   Kaszuta - na   dzień   dzisiejszy   przy   większej   ilości   odpadów   jest   potrzeba   zakupu   większej   prasy.   Posegregowany   surowiec   musi   być   doczyszczony,   podzielony   na   kolory,   butelki   plastikowe   bez   nakrętek.   Surowiec   ze   segregacji   musi   być   odpowiednio   przygotowany   do   sprzedaży.

Radny   Jan   Bielecki - uważam, że   na   pojemniku   do   segregacji   śmieci   powinna   być   informacja,   że   butelki   plastikowe   należy   wrzucać   bez   nakrętek   zgniecione,   wówczas   więcej   butelek   zmieści   się   w   pojemniku.       

Przedstawiciel   PUK   Jadwiga   Kaszuta - na   każdym   pojemniku   znajduje   się   informacja,   że   należy   wrzucać   butelki   bez   nakretek.   Zdarza   się,   że   do   pojemnika   na   butelki   są   wrzucane   inne   odpady.

Radny   Mieczysław   Sawaryn   -   wcześniej   mówiono,   że   obecne   wysypisko   zapełni   się   w   roku   2020   lub   nawet   do   2030   roku.

Przedstawiciel   PUK   Jadwiga   Kaszuta - wysypisko   miało   być   czynne   do   2015   roku   pod   warunkiem   przygotowania   trzech   kwater.   Obecnie   jest   zapełniana   tylko   jedna   kwatera.   Na   początku   budowy   wysypiska   zakładano,   że   odpady   będą   gromadzone   na   trzech   kwaterach.   Po   wybudowaniu   oczyszczalni   ścieków   chwilowo   jedna   kwatera   została   zabrana   pod   utylizację   osadów.   Obecnie   pierwsza   kwatera   w   której   są   gromadzone   odpady   miała   być   eksploatowana   do   2005   roku,   a   całość   wysypiska   do   2015   roku.   Obecna   kwatera   szybko   się   zapełnia   ponieważ   zwiększyła   się   ilość   odpadów o   40%   aniżeli   planowano.

Radny   Wiesław   Celmer - obecna   kwatera   jest   zapełniona   w   94%.   Aby   przygotować   II   kwaterę   należy   zapewnić   środki   finansowe.   Czy   zdążymy   przygotować   się   II   kwaterę   jeśli   zapełni   się   obecna   kwatera.   Na   dzień   dzisiejszy   zbyt   mało   robi   się   przy   II   kwaterze,   a   obecna   kwatera   może   zapełnić   się   do   końca   br.   Przypominam   sobie,   że   w   poprzedniej   kadencji   Rady   Komisja   Planowania   zgłaszała   problem   konieczności   budowy   nowej   kwatery.

Radny   Mieczysław   Sawaryn - czy   są   podjęte   decyzje   o   rozszerzenie   wysypiska.  

Wiem,   że   w   budżecie   bieżącego   roku   nie   przewidziano   środków   finansowych   na   budowę   nowej   kwatery.   Czy   nie   wystąpi   problem   wożenia   śmieci   na   wysypisko   znajdujące   się   w   innej   gminie.   Jak   długo   potrwa   przygotowanie   II   kwatery   do   przyjmowania   odpadów.   Powinniśmy   otrzymać   informację   od   burmistrza   lub   odpowiedzialnych   służb,   co   jest   wymagane   aby   rozpocząć   inwestycję   II   kwatery.

Co   trzeba   zrobić   aby   w   ciągu   1   roku   lub   2   przygotować   kwaterę.

Przedstawiciel   PUK   Maria   Mikołajczak - był   przedstawiany   wniosek   wykorzystania   wolnej   kwatery   poprzez   otwarcie   linii   segregacji   odpadów.

Generalnie   zakłada   się,   że   śmieci   będą   segregowane   wówczas   zmniejszy   się   ilość   śmieci o   30%.   Jeżeliby   obowiązek   segregacji   odpadów   powstał   od   1993r. w   tym   terminie   wysypisko   oddano   do   eksploatacji   wówczas   obecna   kwatera   starczyłaby   na   dłużej.

Przewodniczący   Komisji   - jaki   czas   trwa   przygotowanie   kwatery   do   eksploatacji.

Przedstawiciel   PUK   Maria   Mikołajczak - aby   kwatera   mogła   być   eksploatowana   należy   wykonać   nieckę,   drenaż   oraz   inne   niezbędne   prace.   W   sprawie   wysypiska   był   opracowany   raport   oddziaływania   na   środowisko   tzw.   linii   segregacji   odpadów   gdyby   powstała   na   wolnej   kwaterze   czyli   zrobiono   pierwszy   krok   co   daje   podstawę   do   wystąpienia   o   warunki   zabudowy   zagospodarowania.   Następnym   etapem   byłby   projekt   techniczny.   Czyli   I   etap   zostałby   zrobiony.

Przedstawiciel   PUK   Jadwiga   Kaszuta - w   ostatnich   latach   przepisy   się   zmieniają.

Na   dzień   dzisiejszy   przepisy   dotyczące   składowania   odpadów   oraz   gospodarki   odpadami nakładają   obowiązek   na   eksploatora   wysypiska   czyli   PUK   selektywne   gromadzenie   odpadów.   Za   każdą   ilość   składowanych   odpadów   PUK   ponosi   opłatę   w   wysokości 14,42   za   tonę   odpadów.   W   2001   roku   PUK   zapłacił   ponad   125.000,-   zł   do   Urzędu   Marszałkowskiego   za   składowanie   odpadów.   Wcześniej   PUK   płacił   za   tzw.   odpady   własne   kwotę   900 ,- zł.   Od   2001 roku   PUK   płaci   znacznie   więcej,   za   wszystkie   składowane   odpady   komunalne.   Ustawa   nakłada   obowiązek   selektywnej zbiórki,   segregacja   na   wysypisku,   a   pozostałe   odpady,   których   nie   da   się   wybrać   gromadzić   na   wysypisku.   Surowiec   uzyskany   ze   segregacji   odpadów   jest   odbierany   przez   firmy.   Pieniądze   uzyskane   ze   sprzedaży   posegregowanych   odpadów   nie   pokrywają kosztów   poniesionych   przez   PUK   powstałych   przy   segregacji   odpadów.  

Surowiec   ze   segregacji   musi   być   odpowiednio   przygotowany   do   sprzedaży.

Radny   Wiesław   Celmer - w   poprzedniej   kadencji   Komisja   Planowania   była   na   miejscu, sprawdzała   wysypisko,   wypracowała   wniosek   o   podjęcie   prac   nad   przygotowaniem   kolejnej   kwatery   lub   poszerzenie   wysypiska.  
Do   obecnej   chwili   praktycznie   nic   nie   zrobiono.   Słyszy   się   tylko,   że   są   robione   zmiany   w   planie   zagospodarowania   przestrzennego.

Radny   Jan   Bielecki -   dlaczego   w   budżecie   na   rok   bieżący   nie   zaplanowano   środków   finansowych   na   przygotowanie   kolejnej   kwatery.

Przewodniczący   Komisji - co   dzieje   się   z   dzikimi   wysypiskami   śmieci,   kto   ich   sprząta.

Na   Górnym   Tarasie   Sp-nia   Mieszkaniowa   Dolna   Odra   przejęła   część   budynków   przy   ulicy   Konopnickiej - Asnyka   przy   których   nie   ma   ustawionych   pojemników   do   segregacji śmieci.

Naczelnik   Wydziału   Ryszard   Woldański - jeżeli   znajduje   się   dzikie   wysypisko   śmieci   to   ustalamy   właściciela   terenu   na   którym   jest   wysypisko,   zmuszamy   właściciela   terenu   do   likwidacji   dzikiego   wysypiska.   Jeżeli   dzikie   wysypisko   jest   na   terenie   lasu   to   lasy   państwowe   muszą   sobie   poradzić   celem   uprzątnięcia   śmieci.  

Inspektor   Janina   Major - zgodnie   z   przepisami   właściciel   terenu   musi   uporządkować   śmieci   zgromadzone   na   swoim   terenie   na   własny   koszt.   Jeżeli   właściciel   nie   chce   usunąć   odpady   wówczas   poprzez   przymuszenie   w   drodze   egzekucji   choć   jest   trudna   do   wykonania   zmuszamy   właściciela   do   usunięcia   śmieci.  

Sp-nie   Mieszkaniowe   otrzymały   pojemniki   do   segregacji   śmieci.   Zgodnie   z   ustawą   do   obowiązków   gminy   należy   selektywna   zbórka   odpadów   w   tym   zaopatrzenie   administracji   budynków   w   pojemniki   do   segregacji   odpadów. Jeżeli   Sp-nia   Mieszkaniowa zgłosi   potrzebę   dostarczenia   pojemników   do   segregacji   to   kupujemy   i   dostarczamy.

Co   roku   gmina   dokonuje   zakupu   pojemników   do   segregacji   odpadów.   

Radny   Wiesław   Celmer - czy   ktoś   z   PUK   wyliczył   ile   wyniesie   uruchomienie   zestawu linii   technologicznej   do   segregacji   odpadów.   Czy   produkowane   urządzenia   do   segregacji   odpadów   na   wysypisku.  

Przedstawiciel   PUK   Jadwiga   Kaszuta   - najmniejsza   linia   technologiczna   do   segregacji   odpadów   kosztuje   około   700.000,- zł.

Radny   Wiesław   Celmer - uważam,   że   należy   poszukać   środki   finansowe   z   innych   źródeł,   funduszy   pomocowych   celem   zakupu   linii   technologicznej   do   segregacji   odpadów.

W   wyniku   dyskusji   Komisja   wypracowała   wniosek   w/w   sprawie.

Po   zapoznaniu   się   z   informacją   w   zakresie   prowadzonej   gospodarki   odpadami z   uwzględnieniem   składowiska   gminnego - wnioskuje   o   pilne   rozpatrzenie   sprawy   uruchomienia   II   kwatery   na   składowanie   odpadów   komunalnych   na   wysypisku   śmieci.

Komisja   oczekuje   informacji   o   podjętych   działaniach   w/w   sprawie.

 

Ad. III. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

 Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu   Przewodniczący   stwierdził,   że   porządek   obrad wyczerpano   w   całości   zamknął   posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz   Fischbach

  Protokółowała

    inspektor

  Janina   Kuś